Kumputunturi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300619

Kunta

Kittilä

Pinta-ala

1268 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Aluetta hallitsevan Kumputunturin rinne- ja alusmaiden vanhoista metsistä yli puolet on yli 200-vuotiasta männikköä. Muut metsät ovat yli 200-vuotiasta kuusikkoa ja nuorempia männiköitä. Metsät ovat luonnontilaisia. Suurin osa alueen ylemmistä osista on rakkaista lakimaata.

Kumputunturin lehtoalue on monipuolinen lähteinen rinne- ja puronvarsilehtoalue. Kasvillisuus on pääosin kosteaa saniais- ja suurruohokorpea, osin tihkupintaa ja tuoretta GDT-tyypin (kurjenpolvi-imarretyypin) lehtoa.

Arvokas vanhan metsän alue. Runsaasti lahopuuta. Pienialaisia lehtoja, sekä lehto- ja lettokorpia. Uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymispaikkoja. Alueella kasvaa mm. vuoriloikkoa.

Metsätalouden toimintaa ympäristössä.

Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvasta Kumputunturista (VMO) sekä lehtojen suojeluohjelmaan kuuluvasta Kumputunturin lehdosta (LHO). Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (36)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (6)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,02)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (890)
  • Tunturikoivikot (150)
  • Boreaaliset lehdot (30)
  • Puustoiset suot (10)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 10.9.2019 klo 9.50, päivitetty 10.9.2019 klo 9.50

Julkaisija: