Kuljunmäen niitty

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1104602
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha)     2,1
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen yleiskuvaus

Kuljunmäen niitty sijaitsee Raahen Rautaruukin tehdasalueen kaakkoispuolella. Alueelta löytyvät perinnemaisematyypit ovat ketoa ja niittyä. Saloisten kirkolle ja Rautaruukin tehtaille menevien teiden risteyksessä oleva alue koostuu kahdesta pyöreälakisesta kumpareesta. Kumpareita reunustavat kuusi- ja koivumetsiköt. Maisemallisesti viehättävin osa on katajikkoinen mäkikauraketo eteläisemmällä kumpareella. Alue on vanha asuinpaikka. Kasvistollisesti arvokkain osa on kumpareen etelärinteillä kasvava, tyyppinä harvinainen mäkikauran vallitsema keto. Muita maininnanarvoisia lajeja ovat ahomansikka, aho-orvokki, nurmitädyke, kumina, ahopukinjuuri, ketonoidanlukko ja ketoneilikka. Kedolta on löytynyt myös vaarantunutta pohjannoidanlukkoa. Rinteillä on runsaasti parimetristä katajaa, yksittäisiä koivuja ja pihlajia. Aivan alueen etelälaidalla kuusten varjossa on tuoreempaa niittykasvillisuutta. Pohjoisosan laiteilla on matalahkojen koivujen muodostamaa osin uutta hakamaata. Lajistollisesti tämä osa on ainakin vielä katajaketoa vähäarvoisempaa. Rautaruukin jätevesikanavan rantoja kiertelevätpihlajien, kuusten, hieskoivujen ja haapojen muodostamat tiheiköt. Alueella laiduntaa lampaita.

Kuljunmäki on arvotettu valtakunnallisessa perinnebiotooppi-inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Kuljunmäen mäkikauraketo on ainoa tunnettu tyyppinsä edustaja Pohjois-Pohjanmaalla.

Peruste D kohdassa 3.3: Mäkikaura on alueellisesti uhanalainen perinnebiotooppien laji. Nurmitatar on huomionarvoinen perinnebiotooppilaji. Kumina, ahomansikka ja ahopukinjuuri ovat edustavia ja tyypillisiä
perinnebiotooppien lajeja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Luontotyyppien laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimin.

Kuljunmäen pääosin kuivaa mäkikauraniittyä edustava alue on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Toteutuskeinona sopimus.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi    Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt     1,53
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0,57

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 15.06, päivitetty 21.7.2020 klo 14.29