Kulhanvuoren alue

Alueen koodi: FI0900112
Pinta-ala: 745 ha
Kunta: Saarijärvi, Multia
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Kulhanvuoren alue on Keski-Suomen korkeimpia alueita, itse Kulhanvuori on tunnettu näköalapaikka. Alueen luonto on monipuolinen, käsittäen luonnontilaisia soita ja edustavaa metsäluontoa sekä geologisesti arvokkaita kohteita. Alueen metsät ovat pääosin puolukka- ja kanervatyypin mäntyvaltaisia kankaita. Aluetta luonnehtii Kiviharjun-Kulhanvuoren harjujakso, valtakunnallisesti merkittävä harjualue. Harjun pohjoispuolella sijaitseva Syväojanrotko on rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa puro. Rotkon jäkälälajistossa on pohjoisen lajiston piirteitä. Kulhanvuoren suojelualueen luoteispuolelle jäävä Iso-Mustan ympäristön suot ja etenkin Koirajoen luusuan ympäristössä on hienoa luhtanevaa. Alueella kasvaa mm. hanhenpajua ja ruohokanukkaa.

Pirttijärvenkalliot on vaihtelevaa kallioalueiden ja niiden välisten soistuneiden notkelmien vuorottelua. Alueeseen kuuluu myös osa Konttijokea ja siihen laskeva Pirttipuro.

Kohteeseen kuuluu edellisten lisäksi kaksi vanhan metsän kohdetta: Viuhkovuori Saarijärvellä ja Saunalehto Multialta. Viuhkavuori on pääosin tuoretta ja karuhkoa kangasta. Arvokkainta aluetta on alueen läpi kulkevan tien lounaispuolinen haapaa kasvava sekametsä, jossa on lahopuuta runsaasti. Saunalehto on kuusivaltaista sekametsää, jossa luonnontilaisuudesta kertovat mm. ylispuumännyt, palokorot ja paikoin runsas lahopuusto.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Alue käsittää Kulhanvuoren vanhojen metsien suojelualueen ja siihen kuuluvan ja osittain välittömästi siihen rajautuvan harjujensuojeluohjelman mukaisen harjualueen rajauksen. Lisäksi alueeseen kuuluu kaksi yksityismaiden vanhojen metsien suojeluohjelman kohdetta (Viuhkavuori ja Saunalehto). Pirttijärvenkalliot on kallioalueinventoinnin kohde.

Suojelun toteutuskeinot:
- Natura-alueen toteutuskeinona Kangaslammin ympäristön harjualueella on maa-aineslaki ja metsälaki. Muut alueet toteutetaan luonnonsuojelualueina. Vesialueilla toteuttamiskeinona on vesilaki ja rannoilla voi tulla kyseeseen rakennuslaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 Humuspitoiset lammet ja järvet  2
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja  2
Vaihettumissuot ja rantasuot  2
*Aapasuot  8
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  3
*Boreaaliset luonnonmetsät  17
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  8
*Puustoiset suot  21

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
karhu
*liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kapustarinta
kehrääjä
kurki
laulujoutsen
liro
metso
palokärki
pikkulepinkäinen
pikkusieppo
pohjantikka
pyy
varpuspöllö
viirupöllö

Muuttolinnut:
koskikara

Muuta lajistoa:
haapana
haarapääsky
harmaasieppo
hippiäinen
hömötiainen
käenpiika
kanahaukka
kuukkeli
leppälintu
metsäkirvinen
metsäviklo
niittykirvinen
peukaloinen
pikkukäpylintu
pikkusieppo
pohjansirkku
punarinta
puukiipijä
rantasipi
rautiainen
räystäspääsky
sinisorsa
talitiainen
tavi
töyhtötiainen
vihervarpunen
aarnikääpä
härmähuhmarjäkälä
lupporustojäkälä
pikireunakääpä
punahäivekääpä
rimpivihvilä
riukukääpä
ruohokanukka
ruostekääpä
silokääpä
suomenlumme

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.03, päivitetty 3.7.2013 klo 15.02