Kuivajärven metsä

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0341012
Ruovesi
23 ha
SCI

Kuivajärven metsä

Alueen kuvaus

Pääosa alueen metsistä on kuusivaltaista luonnonmetsää. Kallioilla esiintyy myös mäntyvaltaista luonnonmetsää ja alavilla alueilla korpea. Alueella on myös pienialainen lehtolaikku. Alueella sijaitsee tervalepän kasvatuskoeala.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Boreaaliset luonnonmetsät
Boreaaliset lehdot
*Puustoiset suot       
88
0
12

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

  • palokärki Dryocopus martius
  • pohjantikka Picoides tridactylus
  • pyy Bonasa bonasia

Julkaistu 8.8.2013 klo 10.06, päivitetty 16.8.2013 klo 10.29

Julkaisija: