Kuijärvi - Sonnanen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500012
Kunta Heinola, Kouvola
Pinta-ala (ha) 2331
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

 

Alueen kuvaus

kuisonna.jpg
 

Alueella on havumetsiä, kolme pientä järveä ja muutamia harjumuodostumiin liittyviä suppalampia. Kuijärven rantamaisema on kokonaisuutena melko ehjä ja kaunis. Siellä täällä on kapeita
hiekkarantakaistaleita.

Kuijärven erottaa itäpuolella Saarijärvestä Kuijärven kannas, joka on erityisen kaunis, järeää ja iäkästä männikköä kasvava harju. Kannaksen kapeimmalta kohdalta on näköala molemmille järville.
Sonnanen on erittäin kirkasvetinen järvi, jonka rannat ovat  kauttaaltaan metsäiset.

Sonnasen eteläpuolella kulkee maantie, jonka kohdalla rantavyöhyke on pääosin vain muutaman kymmenen metrin levyinen.

Saarijärvenharju on melko luonnontilaisena säilynyt pitkittäisharjun osa Saarijärven ja Kuijärven välisellä kannaksella. Harjualue ulottuu Sorvalammelle asti. Mäntymetsät ovat kanerva-, puolukka- ja mustikkatyyppiä. Harjun maaperä on valtaosin hiekkamaata, mutta kallioitakin on jonkin verran. Paikoin on melko korkeita harjuja ja suppamaastoa sekä hiukan louhikoita. Alueella on muutama karu lampi.

Metsät ovat mäntyvaltaisia talousmetsiä ja taimikoita, joissa valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja kanerva. Suot ovat pääasiassa rämeitä, joissa vallitsevana on varpukasvillisuus. Järvet kuuluvat erittäin kirkasvetiseen ja karuun järvityyppiin. Ne sopivat limnologiseen tutkimukseen.

Alueella on tärkeitä vanhan metsän alueita. Kuijärvi-Sonnasen alue tarjoaa elinympäristön myös uhanalaisille lintulajeille. Harjumuodostumat toimivat pohjaveden muodostumisalueina. Kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) edustaa alueen harjukasvillisuutta. Muut kohdan 3.3 D kasvit ovat alueellisesti uhanalaisia.

Yksityisomistuksessa olevilla rannoilla on jo jonkin verran sekä pysyvää, että loma-asutusta. Pääosin rannat kuitenkin säilyvät rakentamattomina. Mahdollinen uhka on myös metsätalouden hajakuormitus, joka
saattaa muuttaa järven ravinnetasapainoa, sekä hakkuut. Alueen suot on suurelta osin ojitettu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
 • Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpitein, 
 • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Linkki tietolomakkeelle, jonka taulukossa 3.1 luontotyypit ja 3.2 lajisto.

Suojelutilanne

Kuijärvi-Sonnanen kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Maisemallisesti arvokkain osa harjusta sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueesta osa kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan.

Aluella on myös yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Seutukaavassa kohde on osittain virkistysaluetta.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki, maa-aineslaki.

Rantojensuojeluohjelman ulkopuolella olevat Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet toteutetaan osittain metsälailla, rantojensuojeluohjelman osalta luonnonsuojelulailla.Toteutustilanne: pieni osa perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualueeksi.
.

Luontodirektiivin luontotyypit

Luontoyyppi PInta-ala hehtaaria
Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 600
 Humuspitoiset järvet ja lammet 40
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 1
Vaihettumissuot ja rantasuot 4,3
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,03
Letot 0,4
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 20,25
Kallioiden pioneerikasvillisuus 50
Boreaaliset luonnonmetsät 265
Boreaaliset lehdot 3
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 280
Fennoskandian  metsäluhdat 1
Puustoiset suot 80

 

Suojelun perustana olevat lajit

Laji tieteellinen nimi
havuhuppukuoriainen Stephanopachys linearis
liito-orava Pteromys volans
saukko Lutra lutra

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • harmaapäätikka
 • helmipöllö
 • kaakkuri
 • kalatiira
 • kuikka
 • kurki
 • mehiläishaukka
 • metso
 • palokärki
 • peltosirkku
 • pikkulepinkäinen
 • pikkusieppo
 • pohjantikka
 • pyy
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • lehtokerttu
 • mustapääkerttu
 • hippiäinen
 • vihervarpunen
 • harmaasieppo
 • pyrstötiainen
 • puukiipijä
 • töyhtötiainen
 • hernekerttu
 • kuhankeittäjä NT
 • teeri NT
 • punavarpunen NT
 • metsäviklo
 • rantasipi NT
 • metsäkirvinen
 • käenpiika NT
 • pensastasku
 • hiirihaukka VU
 • peukaloinen
 • rautiainen
 • punarinta
 • hirssisara
 • ruskopiirtoheinä NT
 • kangasvuokko VU
 • ahonoidanlukko NT
 • suovalkku NT
 

Suojeltu pääasiassa luonnonsuojelu-, rakennus-, vesi- ja maa-aineslailla. Rantojensuojeluohjelman ulkopuolella olevat Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet toteutettu metsälailla ja rantojensuojeluohjelman osalta luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 10.36, päivitetty 13.11.2019 klo 11.28