Koutusjärvi

Koodi

FI1301001

Kunta

Pello

Pinta-ala

2303 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Moinavaaran alueen metsät ovat pääosin yli 150-vuotiaita mäntyvaltaisia sekametsiä. Lahopuun määrä on runsas.

Koutusjärven alueen metsät ovat jyrkkien vaarojen kuusivaltaisia rinnemetsiä, joissa on paljon lehtipuita. Lahopuuta on runsaasti ja poikkeuksellisen kattavasti.

Käärmejuppo alueen metsät ovat jyrkkien rinteiden runsaspuustoisia sekametsiä, joissa on paljon lahopuuta.

Koutusjärvi on hyvin luonnontilainen järvi, jonka valuma-alueella ei ole kuormittavia toimintoja ja jonka vedenpinnan vaihtelut ovat luonnonmukaiset. Koutusjärvi on uposruohojärvi, jonka kasvillisuus on niukkaa. Loivilla suorannoilla on harvoja kortteikkokasvustoja, mutta jyrkillä kivikko- ja louhikkorannoilla kasvillisuutta on hyvin vähän.

Erittäin arvokas vanhojen metsien alue. Lukuisten uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja.

Ympäristön metsien käsittely ja soiden ojitukset uhkaavat kohteen säilymistä.

Alueella kasvaa mm. punakonnanmarjaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue muodostuu:

 • Yrttivuoman alueesta, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan
 • Koutusjärvestä, joka kuuluu rantojensuojeluohjelmaan
 • Koutusjärven vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvasta alueesta. Tämä alue sijaitsee Koutusjärven ympärillä
 • Käärmejupon ja Moinavaaran alueista, jotka molemmat kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (212)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,98)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1)
 • Letot (13)
 • Aapasuot (300)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (50)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (1270)
 • Boreaaliset lehdot (6)
 • Puustoiset suot (300)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 11.9.2019 klo 13.34, päivitetty 7.10.2019 klo 9.24

Julkaisija: