Koutusjärvi

Koodi

FI 130 1001

Kunta

Pello

Pinta-ala

2 303 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Moinavaaran alueen metsät ovat pääosin yli 150-vuotiaita mäntyvaltaisia sekametsiä. Lahopuun määrä on runsas.

Koutusjärven alueen metsät ovat jyrkkien vaarojen kuusivaltaisia rinnemetsiä, joissa on paljon lehtipuita. Lahopuuta on runsaasti ja poikkeuksellisen kattavasti.

Käärmejuppo alueen metsät ovat jyrkkien rinteiden runsaspuustoisia sekametsiä, joissa on paljon lahopuuta.

Koutusjärvi on hyvin luonnontilainen järvi, jonka valuma-alueella ei ole kuormittavia toimintoja ja jonka vedenpinnan vaihtelut ovat luonnonmukaiset. Koutusjärvi on uposruohojärvi, jonka kasvillisuus on niukkaa. Loivilla suorannoilla on harvoja kortteikkokasvustoja, mutta jyrkillä kivikko- ja louhikkorannoilla kasvillisuutta on hyvin vähän.

Erittäin arvokas vanhojen metsien alue. Lukuisten uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja.

Kohdassa "Muuta lajistoa" mainittu punakonnanmarja on alueellisesti uhanalainen laji.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Natura-alue muodostuu:

- Yrttivuoman alueesta, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan,
- Koutusjärvestä, joka kuuluu rantojensuojeluohjelmaan,
- Koutusjärven vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvasta alueesta.  Tämä alue sijaitsee Koutusjärven ympärillä sekä
- Käärmejupon ja
- Moinavaaran alueista, jotka molemmat kuuluvat vanhojen metsien   suojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

13 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

<1 %

Letot

<1 %

*Aapasuot

6 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

2 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

55 %

Boreaaliset lehdot

<1 %

*Puustoiset suot

3 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

saukko

lapinleinikki

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

palokärki

helmipöllö

pohjantikka

hiiripöllö

pyy

huuhkaja

sinirinta

kuikka

suokukko

liro

varpuspöllö

metso

alueella 1uhanalainen laji

Muuta lajistoa:

isokäpylintu

taviokuurna

kuukkeli

tilhi

leppälintu

karhu

pikkukäpylintu

punakonnanmarja

rantasipi

raidantuoksukääpä

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas, Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korjattu painos – Oulanka Reports 14. 85 s.

Haikonen, V., Vuokko, S. ja Meriluoto, M. 1999: Metsäkasviopas: karhunruohosta sudenmarjaan. Keskusmetsälautakunta Tapio, Helsinki. 227 s. 

Heikkilä, T. & Heikkinen, I.1991: Rantojensuojeluohjelman alueet. Ympäristöministeriö. Selvitys 97/1991. 141 s. + 127 karttas.

Kuuluvainen, Timo 2004 (toim.). Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Helsinki, Edita 381 s. 

Kuusipalo, Jussi 1996: Suomen metsätyypit. Helsinki. Kirjayhtymä.144 s.

Laine, J. & Vasander, H. 1990: Suotyypit. Hämeenlinna, Kirjayhtymä. 80 s.

Lappalainen, Iiris 1999: Taigametsiä. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, 36-46. Helsinki.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma. Helsinki 1981.164 s.

Niemelä, Tuomo 2005. Käävät, puiden sienet. Helsinki, Helsinki University Press, 319 s.

Ruuhijärvi, Tauno & Häyrinen Urpo 1980: Suomen luonto 3: Suot, Helsinki, Kirjayhtymä 347 s.

Sarin, Osmo & Kumpulainen, Kimmo 1998. Vanhaa metsää etsimässä. Metsähallitus, luonnonsuojelu, Edita, Helsinki. 96 s.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki, Edita, 108 s.

Vuokko, Seppo 2005: Metsien yleiset kasvit: opas kasvupaikkojen tunnistamiseen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Helsinki. 160 s.

Julkaistu 5.11.2003 klo 14.49, päivitetty 15.8.2013 klo 14.47

Julkaisija: