Hyppää sisältöön

Koukkulanaapa-Palokivalo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301315

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

2210 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Koukkulanaavan alueen metsät ovat suosaarekkeita, joissa on yli 150-vuotiaita luonnontilaisia mänty-kuusi -sekametsiä. Lahopuuta on runsaasti. Lehtipuita on paikoitellen purojen varsilla.

Palokivalon alueen metsistä puolet on yli 200-vuotiasta männikköä. Lisäksi alueella on nuorempia erirakenteisia männiköitä sekä yli 200-vuotta vanhaa kuusikkoa. Lehtipuita on runsaammin purojen ja vesilaskujen varsilla.

Puustoisten soiden osuus kokonaispinta-alasta on noin 36 %, tähän sisältyvät myös aapasuokompleksien puustoiset suot.

Tärkeä vanhan metsän kohde. Vanhojen metsien suojeluohjelmassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu Koukkulanaavan ja Palokivalon alueista, jotka molemmat kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan (VMO).

Näiden alueiden suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (42)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (2,3)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (3)
 • Letot (3,67)
 • Aapasuot (1110)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (770)
 • Puustoiset suot (700)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • jouhisorsa, Anas acuta
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 17.9.2019 klo 8.25, päivitetty 17.9.2019 klo 8.25

Julkaisija: