Kotojärvi - Isosuo

Koodi FI0100058
Kunta Mäntsälä
Pinta-ala 365 ha
Aluetyyppi SCI ja SPA
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100058.pdf

Alueen kuvaus

Kotojärvi-Isosuon Natura-alue sijaitsee Mäntsälän länsiosassa. Se on topografialtaan tasainen, lasketusta järvestä ja keidassuosta koostuva alue. Maaperä on pääosin savea, turvetta ja moreenia.

Kotojärven kasvillisuus on syntynyt järven laskun tuloksena. Avovesialue on tätä nykyä pieni ja pirstoutunut neljäksi lampareeksi, joita reunustaa laaja järviruokovyöhyke. Kotojärvellä on useita lähteitä, koska pohjavettä virtaa järven pohjoispuolen harjulta. Kotojärven kaakkoisreunalla sijaitseva pieni lehtosaareke, Koljansaari, on puuston luonnontilaisuuden vuoksi hyönteis- ja lintulajistoltaan mielenkiintoinen.

Isosuo on suoyhdistymänä melko hyvin kehittynyt, kohtalaisen luonnontilainen kasvillisuudeltaan monipuolinen keidassuo. Suo on lähes ojittamaton, mutta sen yli kulkee sähkölinja.

Natura-alue on valtakunnallisesti merkittävä suoalue ja lintuvesi. Se on edustava sekä luontotyypeiltään että lintudirektiivin lajistoltaan.

Kotojärvellä on huomattava merkitys muutonaikaiselle linnustolle, ja se on Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen suuri luhtasuo. Alueella elää myös harvinaista hyönteislajistoa.

Suojelun toteutuskeinot

Isosuo on mukana valtakunnallisessa soidensuojeluohjelmassa. Kotojärvi taas on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Natura-alue on paikoin reunoiltaan hieman laajempi kuin suojeluohjelma-alueet, ja myös suota ja järveä yhdistävä Isosuon koillispää on otettu mukaan Natura-alueeseen ekologisen kokonaisuuden muodostamiseksi.

Alue rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit

Keidassuot

34 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

55 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

0-1 %

Boreaaliset lehdot

2 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Pteromys volans liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Podiceps auritus mustakurkku-uikku
Bonasa bonasia pyy
Porzana porzana luhtahuitti
Crex crex ruisrääkkä
Grus grus kurki
Tringa glareola liro
Sterna hirundo kalatiira
Strix uralensis viirupöllö
Aegolius funereus helmipöllö
Picus canus harmaapäätikka
Dryocopus martius palokärki
Lanius collurio pikkulepinkäinen
Circus aeruginosus ruskosuohaukka

Muuta lajistoa

Aegithalos caudatus pyrstötiainen
Falco subbuteo nuolihaukka
Agrilus ater haavanjalosoukko
Oenopia conglobata lehtopirkko
Pelecotoma fennica jumiloisikka
Pseudeuglenes pentatomus viitosaatukainen
Aspitates gilvaris luumittari
Eriophorum gracile hoikkavilla
Semiothisa artesiaria tulvamittari

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.55, päivitetty 25.7.2013 klo 15.55

Julkaisija: