Kotkatharju

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500062
Pinta-ala: 144 ha
Kunta: Joroinen
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:   Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Kotkatharjun Natura-alueen kartta (pdf, 403 Kb)

Alueen kuvaus

Kotkatharju on maanpinnan muotojen sekä maaperän rakenteen kannalta hyvin monipuolinen ja arvokas kokonaisuus. Harjumuodostuman ytimen muodostaa korkeimmillaan nelikymmenmetrinen harjanne, jonka rinteet ovat erittäin jyrkkiä ja laki paikoin varsin terävä. Harjanteeseen liittyy laajahko delta- ja suppamaasto, pääte- ja reunakasautumia sekä sivuharjumuodostumia. Harjun rinteillä on useita edustavia muinaisrantoja. Kaakkoisosassa suppakuopat ovat komeimpia, ja siellä on kolme suppalampea.

Kotkatharju on merkittävä harjukasvillisuuden suojelun kannalta. Harjukasvillisuutta esiintyy pienialaisesti, pääosin polkujen varsilla. Tunturikurjenherne, kangasvuokko, sarjatalvikki ja kalliokielo edustavat kohteella esiintyvää harjukasvillisuutta. Alueella on kasvanut lisäksi mm. harjumasmaloa ja idänkeulankärkeä.

Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia. Kaidanlammen pohjoispuolella on puustoltaan monipuolisempia sekametsiä. Kotkatjärvi on sokkeloinen, niukkaravinteinen ja humuspitoinen järvi, jonka vesi on melko kirkasta. Varsinkin matalissa lahdissa järven rannat ovat soistuneet ja vesikasvillisuutta kasvaa runsaasti. Lampien rannoilla ja supissa on soita. Tervalammet ovat humuspitoisia ja Säynelampi on niukkaravinteinen.

Alueen välittömässä läheisyydessä on laaja-alaista soranottoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit ja taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueelle on perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualueita. Alue on merkitty maakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki
Toteutustilanne: lähes kaikki maa-alueet on toteutettu yksityismaan luonnonsuojelualueina. Vesialueet eivät sisälly luonnonsuojelualueisiin.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

  • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (2,2)
  • Humuspitoiset järvet ja lammet (0,4)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (2)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (1,3)
  • Boreaaliset lehdot (2)
  • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (81)
  • Puustoiset suot (0,7)

Lajit

  • liito-orava
Julkaistu 8.7.2013 klo 12.10, päivitetty 30.12.2022 klo 14.18