Kortejärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0348001
Pinta-ala: 357 ha
Kunta: Urjala
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kortejärvi kartalla

Alueen kuvaus

Kortejärvi on valuma-alueeltaan kohtalaisen suuri läpivirtausjärvi Tarpianjoen vesistöalueen latvoilla. Järvikorte, järviruoko ja leveäosmankäämi muodostavat laajoja kasvustoja, etelä- ja kaakkoisosissa sekä pohjoispäässä kasvavat alueen laajimmat ruovikot. Järven umpeenkasvu on edennyt pitkälle, avovesialueita on vain vähän. Kortejärvi on tärkeä lintujen kevätmuutonaikainen levähdyspaikka. Pesimälinnusto on myös merkittävä, järvellä pesii mm. useita ruskosuohaukkoja, kaulushaikaroita ja luhtahuitteja.

Kortejärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue.

Umpeenkasvu on merkittävin uhkatekijä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • metsähanhi Anser fabalis
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • punasotka Aythya ferina
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • ruisrääkkä Crex crex
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • liejukana Gallinula chloropus
 • kurki Grus grus
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • mustalintu Melanitta nigra
 • uivelo Mergus albellus
 • sääksi Pandion haliaetus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 16.48, päivitetty 21.11.2019 klo 11.48

Julkaisija: