Kortejärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0348001
Urjala
357 ha
SPA

Kortejärvi

Alueen kuvaus

Kortejärvi sijaitsee Tarpianjoen vesistöalueen latvoilla. Järvi on pitkälle umpeenkasvanut, järvikorte, järviruoko ja leveäosmankäämi muodostavat laajoja kasvustoja. Kortejärvi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot   10

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • rusirääkkä Crex crex
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • suokukko Philomachus pugnax

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 • metsähanhi Anser fabalis
 • nuolihaukka Falco subbuteo

Muuta lajistoa 

 • luhtakana Rallus aquaticus
 • pikkutikka Dendrocopus minor ST
 • rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.12, päivitetty 15.8.2013 klo 15.05

Julkaisija: