Hyppää sisältöön

Korouoma - Jäniskaira

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301104

Kunta

Posio

Pinta-ala

9378 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Korouoma on geomorfologisesti merkittävä rotkolaakso. Jyrkkäreunaisen, syvän ja leveän kanjonin pohjalla virtaa kapea, meanderoiva Korojoki, joka tulvii keväisin ja ylläpitää jokivarren tulvaniittyjä. Alueella on lehtoja, joiden kasvillisuus vaihtelee kalliolehdoista ja jokitörmien kuivista lehdoista rinteiden tuoreisiin lehtoihin ja puronvarsien sekä alavien jokirantojen kosteisiin lehtoihin.

Korouoman jopa 50 m korkeilla silikaattikalliorinteillä on edustavaa kalliokasvillisuutta. Puusto vaihtelee kuusikoista ja männiköistä jokivarren lehtimetsiin sekä pahta- ja purorinteiden pohjantuomiviitoihin. Sekä eteläisiä että pohjoisia vaateliaita lejeja on runsaasti. Jäniskairan vanhojen metsien alue koostuu laajasta vähälahopuustoisesta lakialueesta sekä sen liepeillä olevista erittäin edustavista pääosin kuusivaltaisista vanhan metsän alueista. Alueella on myös useita palorefugioita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.
 • Alue on erittäin tärkeä luonnonmetsien, lehtojen, kallioiden ja tulvaniittyjen lajiston suojelulle.

Muihin tärkeisiin lajeihin on sisällytetty valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Korouoma-Jäniskairan Natura-alue koostuu:

 • Jäniskairan alueesta, joka kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan
 • Korouoma-Jaakonkangas alueesta, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan
 • Korouoman lehdot -nimisestä alueesta, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Tämä alue on päällekäinen harjujensuojeluohjelman kanssa.

Alueesta on toteutettu Korouoman lehdot-alue, joka on perustettu luonnonsuojelulain nojalla lehtojensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain ja maa-aineslain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (30)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (170)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (20)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (30)
 • Kostea suurruohokasvillisuus (5)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (10,1)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (5)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1)
 • Letot (6)
 • Aapasuot (2570)
 • Kasvipeitteiset kalkkikalliot (0,1)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (90)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (4880)
 • Boreaaliset lehdot (90)
 • Fennoskandian metsäluhdat (0,1)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (6)
 • Puustoiset suot (1290)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • luhtakultasiipi, Lycaena helle
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 12.9.2019 klo 12.06, päivitetty 12.9.2019 klo 12.06

Julkaisija: