Korouoma - Jäniskaira

Koodi

FI 130 1104

Kunta

Posioi

Pinta-ala

9 378 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus:

Korouoma on geomorfologisesti merkittävä rotkolaakso. Jyrkkäreunaisessa kanjonissa sijaitsevien lehtoalueiden kasvillisuus vaihtelee kalliolehdoista ja jokitörmien kuivista lehdoista rinteiden tuoreisiin ja puronvarsien sekä alavien jokirantojen kosteisiin lehtoihin ja rantaniittyihin. Puusto vaihtelee kuusikoista ja männiköistä jokivarren lehtimetsiin sekä pahta- ja purorinteiden pohjantuomiviitoihin. Sekä eteläisiä että pohjoisia vaateliaita lajeja on runsaasti.

Jäniskairan vanhojen metsien alue koostuu laajasta vähälahopuustoisesta lakialueesta sekä sen liepeillä olevista erittäin edustavista pääosin kuusivaltaisista vanhan metsän alueista. Alueella on myös useita palorefugioita.

Alue on erittäin tärkeä luonnonmetsien, lehtojen ja kallioiden lajiston suojelulle.

Kohdassa " Muuta lajistoa " on mainittu alueellisesti uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Korouoma-Jäniskairan Natura-alue koostuu:

- Jäniskairan alueesta, joka kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan,
- Korouoma-Jaakonkangas alueesta, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan sekä
- Korouoman lehdot -nimisestä alueesta, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Tämä alue on päällekäinen harjujensuojeluohjelman kanssa.

Alueesta on toteutettu Korouoman lehdot-alue, joka on perustettu luonnonsuojelulain nojalla lehtojensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain ja maa-aineslain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

1 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

1 %

Kostea suurruohokasvillisuus

2 %

Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt

<1 %

Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis)

<1 %

Vuoristojen niitetyt niityt

<1 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

<1 %

*Aapasuot

28 %

Kasvipeitteiset kalkkikalliot

<1 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

1 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

52 %

Boreaaliset lehdot

1 %

*Fennoskandian metsäluhdat

<1 %

*Puustoiset suot

<1 %

*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion,Alnion incanae,Salicion albae)

<1 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

lapinleinikki

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kapustarinta

pohjantikka

kurki

pyy

laulujoutsen

suokukko

liro

alueella 2 uhanalaista lajia

metso

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

Muuta lajistoa:

hippiäinen

puukiipijä

kirjokorte

hömötiainen

rantasipi

kirjosara

käpytikka

rautiainen

kivikkoalvejuuri

keltavästäräkki

sieppolaji

lehtomatara

kirjosieppo

sirittäjä

myyränporras

kirjosiipikäpylintu

tilhi

pahtarikko

kivitasku

törmäpääsky

pitkäpääsara

kuukkeli

töyhtötiainen

pohjanneidonlukko

lapinuunilintu

urpiainen

punakonnanmarja

leppälintu

västäräkki

raidantuoksukääpä

metsäkirvinen

vihervarpunen

riekonkääpä

metsäviklo

karhu

siperiankirjosara

niittykirvinen

haavanarinakääpä

tunturikiviyrtti

pajusirkku

hentohaprakääpä

välkkyludekääpä

pekaloinen

kalliokynsimö

velholehti

pikkukäpylintu

kanadankääpä

viitasara

pohjansirkku

kanervisara

punarinta

känsäorvakka

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Alanen, Aulikki 1999: Mikä tekee lehdoista erityisiä?  Teoksessa Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. sivu 40.

Eskelinen, Anu 2003: Korouoman kalliokasviselvitys. Metsähallitus, Perä-Pohjolan luontopalvelut, Rovaniemi. Raportti. 35 s.

Heikkinen, Risto ja Byholm, Patrik 1998: Kalliot ja harjut. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 54-59.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 - ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Jauhiainen, Hannu 1990: Metsiemme uhanalaiset. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti 1990. 116 s.

Kuusipalo, Jussi 1996: Suomen metsätyypit. Helsinki. Kirjayhtymä.144 s.

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: Komiteanmietintö 1988:16. 279 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Helsinki. 192 s.

Metsähallitus 2007: Korouoman luonnonsuojelualue, esite

Niemelä, T., Kinnunen, J., Kotiranta, H. 2005: Pisavaaran luonnonpuiston ja Korouoman-Jäniskairan suojelualueen käävät, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 150, Metsähallitus. 51 s.

Niemelä, Tuomo 2005. Käävät, puiden sienet. Helsinki, Helsinki University Press, 319 s.

Sarin, Osmo & Kumpulainen, Kimmo 1998. Vanhaa metsää etsimässä. Metsähallitus, luonnonsuojelu, Edita, Helsinki. 96 s.

Rintala, T., Ahlroth, P., Hyvärinen, E., Mattila, J., ja Nevalainen, J. 2002: Kovakuoriaisselvitys Posion Korouoman alueella, Metsähallitus, Perä-Pohjolan luontopalvelut, Rovaniemi. Raportti. 11 s. + 2 liit.

Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma 1984. Ympäristöministeriö, Ympäristön- ja luonnonsuojelunosaston julkaisu D:6. 15 s. + 69 karttas.

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma 1989: kartat. Ympäristösuojeluosasto, Sarja C:44. Ympäristöministeriö. Helsinki 250 s.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa, Ympäristöministeriö, Helsinki, Edita, 108 s.

www.luontoon.fi > Retkikohteet > Muut suojelualueet > Korouoma

Julkaistu 6.11.2003 klo 10.48, päivitetty 15.8.2013 klo 14.55

Julkaisija: