Korkeakoski

Koodi

FI0600035

Kunta

Maaninka

Pinta-ala (ha)

30

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Länsiosastaan rauhoitettu Korkeakoski on 41 metriä syvä ja noin kaksi kilometriä pitkä rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa Korkeakoskenjoki. Alueen lounaisosassa on Korkeakosken putous, joka on suosittu nähtävyyskohde. Rotkolaakso on Kuopion lehtokeskuksen luoteisin ääriesiintymä. Lisäksi rotkon topografiset ja pienoisilmastolliset tekijät luovat alueelle erikoiset olosuhteet, joiden ansiosta kasvillisuus on rehevää ja joukossa on runsaasti vaateliaita ja harvinaisia lajeja, kuten hajuheinää, lehtotähtimöä, kalliokohokkia, tesmaa, velholehteä ja mustakonnanmarjaa. Rotkon pohjalla virtaavan puron varrella on OFiT -suurruoholehtoa sekä saniaislehtoa, jossa valtalajeina kasvaa kotkansiipeä ja metsäalvejuurta. Rinteen alaosissa on paikoin ORT -lehtoa.

Puusto on puron varrella on koivuvaltaista, raitaa, pientä pihlajaa ja harmaaleppää on myös runsaasti, haapaa ja kuusta harvakseltaan. Maapuuta on 300 kpl/ha, lähinnä kuusta ja hieman koivua. Ylempänä rinteillä ja rinteen päällä on enimmäkseen tuoreen, osittain lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Kuuset ovat halkaisijaltaan 15-65 cm, joukossa kasvaa halkaisijaltaan 10-45 cm paksuista koivua 10-15 % ja haapaa 2 %, raitaa 5 %. Lisäksi on ohutta harmaaleppää, pihlajaa ja mäntyä sekä katajaa. Maapuuta on 100-150 kpl/ha, josta suurin osa on ohuehkoa kuusta ja koivua, lisäksi on halkaisijaltaan 20-35 cm paksuista mäntymaapuuta ja vanhempaa kuusimaapuuta, sekä haapamaapuuta yksittäin. Pystylahopuuta on noin 150 kpl/ha: kuivuneita ja keloutuvia kuusia ja mäntyjä sekä koivupökkelöitä.

Luonnontilaista vanhaa kuusivaltaista metsää, boreaalista lehtoa, pikkujokien ja purojen vesikasvillisuutta.

Virkistyskäyttö- ja retkeilyarvoa.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Osa alueesta on rauhoitettu yksityismaiden luonnonsuojelualueena. Loppuosa on seutukaavan suojelualuevarausta; myös tästä perustetaan luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis
 
ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta

5 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät

65 %

Boreaaliset lehdot

17 %

* priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 19.6.2013 klo 14.23, päivitetty 19.6.2013 klo 14.23