Konianvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100039

Kunta

Vihti

Pinta-ala

123 ha

Aluetyyppi

SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998):

FI0100039.pdf

Alueen kuvaus

Konianvuori on Vihdin pohjoisosassa Moksjärven lounaisrannalla sijaitseva kallio- ja metsäalue. Konianvuori kohoaa jyrkkärinteisenä 58 metriä järven pinnan yläpuolelle. Vuoren koillissivulla on korkea jyrkänne, jossa on suuri hiidenkirnumainen muodostuma. Muodostuma on geologinen erikoisuus. Seinämässä on myös luolamaisia halkeamia. Kallion kivilajina on kiillegneissi.

Hiidenkirnulle johtaa kuluneita polkuja, joten se on suosittu käyntikohde. Kallion laelta avautuu kaunis näköala Moksjärvelle.

Alueen eteläpää on samaa Konianvuoren kalliomuodostumaa. Kallioalueen länsirinne on kauttaaltaan jyrkänteinen. Kallion laella on mäntyvaltaista vanhaa metsää ja kallion juurilla kuusivaltaista vanhaa metsää, jonka aluskasvillisuus on lehtoa.

Alarinteillä vanha metsä on kuusivaltaista ja aluskasvillisuudeltaan lehtoa. Lahopuuta on melko runsaasti. Jyrkänteen alta on tavattu puilta valtakunnallisesti uhanalaista lännenmunuaisjäkälää (Nephroma laevigatum) sekä mm. raidankeuhkojäkälää. Rajautuminen järveen lisää metsän monimuotoisuutta.

Kalliokasvillisuus on karuille silikaattikallioille tyypillistä ja edustavaa. Kalliolla on niittylaikkuja, joiden valtalajit ovat kalliokohokki, kalliohatikka ja ahosuolaheinä. Poronjäkälikkö ja tierasammalikko on kallion pohjoispäässä polkujen kohdalta kulunutta.

Alueella on merkitystä metsälinnustolle, mm. metso ja huuhkaja pesivät siellä. Kallioalueella pesii myös uhanalainen kehrääjä (Caprimulgus europaeus).

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueen suojelutavoitteiden toteuttamiskeinot ovat erilaiset alueen pohjois- ja eteläosissa.

Pohjoisosa kuuluu valtionmaiden vanhojen metsien suojeluohjelmaan, joten Natura-alueen toteutuskeino täällä on alueen rauhoittaminen luonnonsuojelulain nojalla.

Konianvuoren kalliomuodostuma on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ympäristöministeriön teettämässä arvokkaiden kallioalueiden kartoituksessa. Toteutuskeinona täällä on maa-aineslaki.

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.23, päivitetty 25.7.2013 klo 15.23

Julkaisija: