Kolima

Alueen koodi: FI0900072
Pinta-ala: 4769 ha
Kunta: Pihtipudas, Viitasaari
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Kolima on Kymijoen vesistön latvaosien suuri järvi. Sen luonnossa on havaittavissa Suomenselän vaikutus. Rannat ovat suhteellisen monipuolisia, siellä vallitsevien kivikko- ja louhikkorantojen ohella alueella on myös harjujaksoon liittyviä hiekkarantoja. Alueen kallioperän kivilajikoostumus on vaihteleva. Länsi- ja lounaisosaa hallitsevat happamat syväkivet, mutta pohjoisessa ja idässä on liuskemuodostuma. Järven itäosassa on huomattava luode-kaakkosuuntainen murroslinja. Maaperä on moreenia. Järven keskisyvyys on 6,2 m, suurin syvyys Honninniemen edustalla on 60 m. Ranta on lähes luonnontilainen lukuunottamatta pohjoisosaa, jossa Pihtiputaan taajaman asutusjätevesien vaikutus ilmenee rehevöitymisenä. Järveä ei säännöstellä, mutta laskuojassa on vanha Kärnänkosken voimalaitos.

Kolima kuuluu ruokojärviin. Rantojen kasvillisuus on niukkaa, sillä rannat ovat avoimia, louhikkoisia ja kivikkoisia. Saariston metsätyypit ovat vaitelevia. Moreenisaarten sisäosat ovat lähinnä mustikkatyypin kankaita. Louhikoissa kasvillisuus on hyvin karua. Lylysaaren harjumaastossa metsät ovat puolukka- ja kanervatyypin kankaita. Suppalammet ovat eriasteisesti soistuneita. Lintulajistoa ovat mm. kuikka, kaakkuri, selkälokki, nuoli- ja tuulihaukka. Maisemakuva on pääosassa järveä louhikkorantaista suuntautunutta drumlinimaisemaa. Koliman saaristot muodostavat pieniä ryhmiä laajalla selkävedellä. Alueen länsiosaa sivuaa harjujakso. Alueen edustavimilla hiekkarannoilla Lylysaaressa on särkkämuodostumia.

Rajaukseen kuuluu myös Pihtiputaan keskustan tuntumassa sijaitseva Putikonlahti. Lahti on vesikasvillisuuden ja vesilinnuston suojelualue. Sijaintinsa puolesta Putikonlahti on oivallinen opetuskohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Rantojensuojeluohjelma
- Seutukaavan 4. vk SL ja 5. vk SL 4. vk av ja 5. vk av 830- 4. vk SL, 5. vk SL 635 (Loutteiset, Hirvisaari, Murtosaari, Hietanen), 4. vk SL, 5. vk SL 636 (Tulisaari), 4. vk MV, 5. vk MV 762 (Pajakkasaari)
- Luonnonsuojelualue Lylysaaressa 12,1ha
- Luonnonsuojelualueita Mustalahdenranassa 22,5ha

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki: maa-alueet (on mahdollista, että osa ranta-aluiesta toteutuu rakennuslain toteuttamiskeinolla rantayleiskaavan avulla)
- Vesilaki: vesialueet

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet  91
Vaihettumissuot ja rantasuot  1
Kallioiden pioneerikasvillisuus 0
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 0

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kaakkuri
kalatiira
kuikka
laulujoutsen
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
härkälintu
nuolihaukka
tuulihaukka

Muuta lajistoa:
riekko
selkälokki
jättikatka
hoikkavilla
humala
idänluhtatähtimö
jokileinikki
kaarlenvaltikka
keltaängelmä
mähkä
pohjanruttojuuri
ruohokanukka

Julkaistu 2.7.2013 klo 11.43, päivitetty 2.7.2013 klo 11.42