Kokkamo - Kylmäjärvi

Koodi:

FI 1200 253

Kunta

Kuhmo

Pinta-ala:

909 ha

Aluetyyppi:

SCI

Alueen kuvaus:

Kokkamon - Kylmäjärven alueella on edustavaan harjujaksoon liittyviä erämaisia harjujärviä ja suppalampia. Järvityypit vaihtelevat tummavetisistä suolammista kirkasvetisiin pohjavesilampiin.

Harjuaines ja drumliineja muodostava moreeni peittävät graniitti-gneissikallioperää aiheuttaen maastolle selvän suuntautuneisuuden itäkaakosta länsiluoteeseen. Sora- hiekka- ja moreenirantojen ohella turverannat ovat yleisiä, ja monet lammet ovat soiden ympäröimiä.

Kasvillisuudeltaan järvityypit vaihtelevat nuottaruohojärvistä kortejärviin ja ulpukkalampiin. Rantakasvillisuusvyöhykkeet ovat heikosti kehittyneitä, ja tärkeimpiä harjulampien vesikasveja ovat pohjalehtiset. Järvien linnustoon kuuluvat mm. kuikka ja telkkä. Järvialueella tavataan Kainuun itäosille luonteenomaista kevätkutuista muikkua.

Harjuselänne mäntykankaineen on maisemallisesti arvokas.

Lähes luonnontilainen edustava kokonaisuus kirkas-ruskeavetisiä harjualueen järviä ja lampia sekä ruskeavetisiä suolampia. Rannoilla on luonnontilaisia soita ja harjuselänteellä mäntykankaita.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Alueen itäpäässä on valtionmaata. Alueelta on hankittu yksityismaita valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Osa suojelusta toteutettaneen yksityismaan luonnonsuojelualueena. Vesialueiden suojelu toteutuu vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

28%

Humuspitoiset lammet ja järvet

41%

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

0 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

5 %

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

8 %

* Puustoiset suot

8 %

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Milvus migrans

haarahaukka

Gavia arctica

kuikka

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.22, päivitetty 3.9.2013 klo 13.22

Julkaisija: