Kokkamo - Kylmäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 253

Kunta

Kuhmo

Pinta-ala

909 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Kokkamon - Kylmäjärven alue sijaitsee Elimyssalon lounaispuoella. Se käsittää edustavaan harjujaksoon liittyviä erämaisia harjujärviä ja suppalampia. Järvityypit vaihtelevat tummavetisistä suolammista kirkasvetisiin pohjavesilampiin.

Alue paikkatietoikkunassa

Harjuaines ja drumliineja muodostava moreeni peittävät graniitti-gneissikallioperää aiheuttaen maastolle selvän suuntautuneisuuden itäkaakosta länsiluoteeseen. Sora- hiekka- ja moreenirantojen ohella turverannat ovat yleisiä, ja monet lammet ovat soiden ympäröimiä.

Kasvillisuudeltaan järvityypit vaihtelevat nuottaruohojärvistä kortejärviin ja ulpukkalampiin. Rantakasvillisuusvyöhykkeet ovat heikosti kehittyneitä, ja tärkeimpiä harjulampien vesikasveja ovat pohjalehtiset. Järvien linnustoon kuuluvat mm. kuikka ja telkkä. Järvialueella tavataan Kainuun itäosille luonteenomaista kevätkutuista muikkua.

Harjuselänne mäntykankaineen on maisemallisesti arvokas.

Lähes luonnontilainen edustava kokonaisuus kirkas-ruskeavetisiä harjualueen järviä ja lampia sekä ruskeavetisiä suolampia. Rannoilla on luonnontilaisia soita ja harjuselänteellä mäntykankaita.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Kokkamo-Kylmäjärven keskeisiä suojeluperusteita ovat harjumetsät, karut kirkasvetiset järvet ja humuspitoiset järvet ja lammet. Lähin Natura-alue on Elimyssalo noin 3 kilometriä koilliseen. Natura-alueilta karuja kirkasvetisiä järviä ja harjumetsiä löytyy lähimmillään Iso-Palosen - Maariansärkkien alueelta 15 kilometrin päästä.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

3110 Karut ja kirkasvetiset järvet 109 ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 111 ha
9060 Harjumetsät 58 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Alueen itäpäässä on valtionmaata ja alueelta on hankittu yksityismaita valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Alueelle on perustettu 4 yksityistä luonnonsuojelualuetta. Vesialueiden suojelu toteutuu vesilain nojalla.

  • Rantojensuojeluohjelman alueet valtion mailla, 366 ha
  • Yksityiset suojelualueet (4 kpl), 247 ha
  • Vesialueet, 296 ha

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

haarahaukka Milvus migrans CR
Julkaistu 3.9.2013 klo 13.22, päivitetty 12.3.2020 klo 8.09

Julkaisija: