Koivulahti

Alueen koodi: FI0900042
Pinta-ala: 1 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu 

Alueen kuvaus

Koivulahden pitkään laidunnetut, kiviset rinneniityt ja haat ovat kahdessa osassa ja sijaitsevat Tarhapään maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Pohjoisempi ja kasvillisuudeltaan arvokkaampi lohko on pääosin pienruohoniittyä, vaihdellen tyypiltään kuivasta tuoreeseen. Myös jäkkivaltaisia kohtia esiintyy. Rinteen yläosassa on enemmän kuivempia niittylaikkuja. Huomionarvoisista lajeista alueella kasvaa jäkin lisäksi nurmitatar, ketonoidanlukko, nurmikohokki sekä uhanalainen ketokatkero. Pohjoisemman lohkon eteläosa on reheväkasvuisempaa ja näin myös heinäisempää. Siellä vallitsee tuore heinäniitty, joka on kuitenkin laikuittain pienruohoinen, etenkin rinteen alaosasta. Lohkon pohjoisosassa on hakamaisesti havupuustoa ja harmaaleppää. 

Eteläisempi lohko on kauttaaltaan pohjoista rehevämpi. Sen kasvillisuus on pääosin pohjoislohkon eteläosan kaltaista tuoretta heinäniittyä, joka on yläosistaan rehevä ja alhaalta pienruohoinen. Pienruohoisten laikkujen huomionarvoiseen lajistoon kuuluvat muun muassa ketonoidanlukko ja ahonoidanlukko. Lohkon itäosa on tiheäpuustoista harmaaleppähakaa ja metsälaidunta. Sen aluskasvillisuudessa vallitsevat niittylajit, eikä metsälajeja juuri esiinny. 

Niittyä on laidunnettu kiertolaidunsysteemin osana sekalaidunnuksessa. Laidunnusta on harjoitettu ainakin 60 vuotta nautakarjalla ja hevosilla. Nykyisin alue on hevoslaitumena. Alueella ei ole tehty ojituksia, istutuksia, lannoitusta eikä käytetty torjunta-aineita. Niitty tullee säilymään nykykäytössä nykyisenlaisena edustavana tuoreena pienruohoniittynä. 

Keski-Suomessa valtakunnallisesti arvokas alue ja seudun edustavin niittykohde. Kasvillisuusvyöhykkeellä keskitasoa (18,2 lajia/m2), mutta niittytyyppinä harvinainen etenkin näin laajana. Alueella kasvaa uhanalainen ketokatkero. 

Luonnontila on nykyisellään vakaa ja alue tulee säilymään nykykäytöllä nykyisenlaisena. Potentiaalisena uhkatekijänä on laidunnuksen loppuminen tai laidunkäytännön muuttaminen nykyisestä ylilaidunnuksen suuntaan tai lisäruokinta. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuunottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  •  Perinnemaisemamainventointien kohde 

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Sopimus ja EU:n maatalouden erityistuki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6230 Runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla (ja Manner-Euroopan vuorten alapuolisilla alueilla)  0,1
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,8
9070 Fennoskandian hakamaat ja metsälaitumet 0,05

 

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.41, päivitetty 18.7.2019 klo 14.33