Koivulahti

 Alueen koodi: FI0900042
 Pinta-ala: 1 ha
 Kunta: Multia
 Aluetyyppi: SCI 

Koivulahden perinneympäristökohde on kaksiosainen. Pohjoisempi ja kasvillisuudeltaan arvokkaampi osa on kivistä, pääosin tuoretta ja laikuttain kuivaa-kuivahkoa laidunnettua niittyä. Kuvio laskee kaakkoon tasaisesti noin 15-20 astetta ja rinteen alaosasta loivemmin noin 5 astetta. Rinteen yläosassa on enemmän kuivempia niittylaikkuja. Luoteiskulmassa on pienialainen, puustoittunut tuore heinäniitty, itälaidalla on pienialainen, kostea heinä-sara-vihviläniitty ja lounaiskulmassa on pieni kulunut tuore heinäniitty. Kuviosta n. 90 % on tuoretta-kuivaa pienruohoniittyä, jossa lajiston suhteet jonkin verran vaihtelevat. Valtalajeina ovat mm. keltanot, siankärsämö, pukinjuuri, nurmirölli, päivänkakkara, kevätleinikki ja nurmitatar. Ilmentäjälajistoa edustaa ketonoidanlukko ja huomionarvoisia ovat myös nurmitatar ja musta-apila sekä erityisesti uhanalainen ketokatkero. Niittyä laidunnetaan kiertolaidunsysteemin osana sekalaidunnuksessa. Laidunnusta on harjoitettu ainakin 60 vuotta nautakarjalla ja hevosilla. Alueella ei ole tehty ojituksia, istutuksia, lannoitusta eikä käytetty torjunta-aineita. Niitty tullee säilymään nykykäytössä nykyisenlaisena edustavana tuoreena pienruohoniittynä. 

Koivulahden eteläisempi kuvio on luonnonlaidunta, joka ei ole niittytyyppinä edustavaa, mutta jonka edustavuutta voitaisiin lisätä kunnostuksella (=köyhdyttämällä). Kuvio toimii lehmien yölaitumena, mikä aiheuttaa rehevöitymistä karjan saadessa ravintoa myös siemenheinälaitumilta. Alue on kasvillisuudeltaan tuoretta heinäniittyä, joka on heinittymässä ja yksipuolistumassa. Lisäksi lepät ovat valtaamassa alaa. Kuvio on kuitenkin olennainen osa Natura 2000 -kohdetta, sillä se edesauttaa laidunpaineen pitämistä sopivana edustavalla pohjoisemmalla tuoreen pienruohoniityn kuviolla. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Perinnemaisemamainventointien kohde 

Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Sopimus ja EU:n maatalouden erityistuki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis) 50

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut: ei ole

Muuta lajistoa:
 ketokatkero

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.41, päivitetty 4.7.2013 klo 15.41