Kivijärvi - Pikku-Kivijärvi

Koodi

FI 130 0616

Kunta

Kittilä

Pinta-ala

135 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Alueen järvet ovat matalia, rehevähköjä latvajärviä, joiden rantoja on aiemmin käytetty luonnonniittyinä. Kivijärven rantoja reunustaa kapea koivu- tai pensaikkovyöhyke. Saraniittyvyöhyke on lähes yhtenäinen ja 5 - 40 m leveä (vesisara, Carex aquatilis, pullosara, C. rostrata, jouhisara, C. lasiocarpa). Saravyöhykkeellä esiintyviä lajeja ovat lisäksi terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), kurjenjalka (Potentilla palustris) ja raate (Menyanthes trifoliata). Upos- ja kelluslehtikasvillisuutta on runsaasti -kohtalaisesti lähes koko järven alueella (mm. palpakko (Sparganium sp.), uistinvita (Potamogeton natans), pohjanlumme (Nymphae candida)).

Suorantaista Pikku-Kivijärveä reunustaa paikoitellen muutaman metrin levyinen saravyöhyke. Upos- ja kelluslehtikasvillisuus on melko niukka.

Lompolojärven rannat ovat pääosin suota. Rantaa kiertää 2-10 m leveä saravyöhyke. Upos- ja kelluslehtistä on runsaasti ja etenkin järven eteläpäässä avoveden ja ilmaversoiskasvillisuuden muodostama mosaiikki on linnuston kannalta optimaalinen.

Järvet ovat pesimäalueena yksi parhaista Keski-Lapin lintuvesiohjelma- kohteista. Kesän 1996 IBA-kartoituksessa alueen suojelupistearvo oli 103. Alueella on merkitystä myös sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kivijärvi-Pikku Kivijärven alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien- suojeluohjelmaan.

Alueen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

75 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

15 %

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kuikka

sinirinta

kurki

suokukko

lapintiira

uivelo

laulujoutsen

vesipääsky

liro

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

jouhisorsa

mustalintu

mustaviklo

pikkulokki

Muuta lajistoa:

haapana

sinisorsa

tavi

telkkä

tukkakoskelo

tukkasotka    

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Kääriäinen, Sanna 2002: Kivijärven–Pikku-Kivijärven virkistyskäyttö-suunnitelma. Lapin linnustoalueiden suojelun ja monikäytön yhteen-sovittaminen. Läpin ympäristökeskus, Ympäristötekniikan raportti. 29 s.

Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu, Alueelliset ympäristöjulkaisut 94, Lapin ympäristökeskus., Lapin yliopistopainos. 92 s.

Räinä, Pekka (toim.) 2005: Lapin lintuvedet: suojelun, hoidon ja käytön järjestäminen, Lapin lintuvesityöryhmän mietintö, Alueelliset ympäristöjulkaisut 393, Lapin ympäristökeskus. Gummerus, Vaajakoski. 135 s.

Solonen, Tapio: Linnut-vuosikirja 2001. Bird Life 2002, Helsinki, 126 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981, Maa- ja metsätalous-ministeriön lintuvesityöryhmä. Komiteanmietintö 1981:32, Helsinki, Valtion painatuskeskus, 197 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1982: Maa- ja metsätalous-ministeriö. Valtion painatuskeskus. Helsinki. 75 s.

Julkaistu 4.11.2003 klo 11.47, päivitetty 15.8.2013 klo 13.03

Julkaisija: