Kivijärvi

Alueen koodi: FI0900090
Pinta-ala: 5366 ha
Kunta: Kannonkoski, Kivijärvi, Kinnula
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kivijärvi on Viitasaaren reitin laaja järvi. Kivijärvi vastaanottaa vahvasti humuspitoisia vesiä Suomenselän vedenjakajaseudulta ja toimii humusaineksen laskeutumisaltaana. Alueen kallioperä koostuu vähäravinteisista kivilajeista graniitista ja kvartsidioriitista. Epätasainen pohjamoreeni muodostaa luode-kaakko -suuntaisia drumliineja, joihin etenkin suojan puolella liittyy louhikoita. Louhikkorannat ovat järvelle hyvin tyypillisiä. Kivikkoisten tai louhikkoisten moreenirantojen ohella järven rannoilta löytyvät Keski-Suomen järvialueen laajimmat hiekkarannat. Etenkin Kivijärven eteläosissa veden laatu ja happitilanne on hyvä. Väriarvo on noin 40 Pt/l. Kivijärven vesitaloutta on säädelty voimalaitoskäyttöön jo 1950-luvulta lähtien. Tätä ennenkin ihminen on säädellyt Kivijärven vesitaloutta, sillä 1863 järven pintaa laskettiin noin puolitoista metriä.

Kivijärvi on ruokojärvi. Natura 2000 -rajauksen alueelle ovat tyypillisiä kasvillisuudeltaan heikosti kehittyneet rannat. Rantojen vesikasveista tavallisia ovat mm. nuottaruoho, järvisätkin ja järviruoko. Kivijärven linnusto on arvokasta selkävesilinnustoa. Arvokkainta aluetta ja varsinaista kuikan, tukkakoskelon, isojen lokkien ja jalohaukkojen paratiisia ovat Kivijärven keskisen järven selkävesialueet saarineen.

 

Kismanniemen kivikkoista rinnettä

 

Kivijärven rannoilta kohteeseen kuuluu mm. vanhoja metsiä. Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Hiidenniemi on edustava esimerkki Kivijärven rantojen kivikkoisesta ilmeestä. Metsä on hyvin luonnontilaista, varttunutta sekametsää, jossa on varsin monipuolinen lahopuusto. Alue sijoittuu pienvetenä arvokkaan puron varteen ja juuri puron varressa kasvaa runsaasti vanhoja, ikääntyneitä haapoja. Muita vanhan metsän alueita löytyy Huhmarlahden rannalta ja Kinnulan puolelta Aittolahden luonnonhoitometsästä ja sen lähellä olevista saarista sekä Rutasaaren aarnialueelta. Aittolahden aluetta luonnehtivat kivikkoiset mäntykankaat ja louhikkorannat, joissa vanhan metsän arvot ovat vielä vähäisiä. Rutasaaren aarnialueella metsä on sekapuustoista ja osin hyvin lehtipuuvoittoista. Alueella on myös metsälehmusta ja isoja haapoja.

Kyseessä on Suomenselän alueen suurin ja linnustoltaan edustava järvi. Kohteella on myös arvokkaita vanhan metsän kohteita. Arvokasta lajistoa edustavat Hiidenniemessä esiintyvä uhanalainen harjasorakas ja tietolomakkeen kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainittu Kismanniemen pohjoisosissa kasvava Keski-Suomessa huomionarvoinen ruohokanukka. Pahin uhka alueelle on mökkiasutuksen lisääntyminen ja sen myötä rauhattomuuden lisääntyminen. Säännöstelyn muutokset voisivat olla haitallisia mm. kuikkien pesimiselle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

 • Rantojensuojeluohjelma (Kismanniemi)
 • Vanhojen metsien suojeluohjelma (Hiidenniemi l. Kusiaisniemi)
 • Metsähallituksen aarnialue: Rutasaari
 • Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 600 (Kivijärven Kallioniemenselän saaret),
 • 5. vk SL 617 (Koiravuori),
 • 1. vk 600 (Aittolahden erikoismetsä),
 • 1. vk SU1, 5. vk SL 619 (Hiidenpuron lehmusesiintymä),
 • 4. vk SL, 5. vk SL 621 (Pieni Kuorresaari),
 • 5. vk SL 622 (Kusiaisniemi),
 • 5. vk SL 623 (Tervasaari),
 • 1. vk VI2, 5. vk V 102 (Lintuselän saaret),
 • 4. vk av, 5. vk av 830 (Lintuselkä-Kallionieminselkä),
 • 4. vk av, 5. vk av 831 (Kuivaselkä-Tyytiänselkä), 1. vk SU, 5. vk S 600
 • Rantakaavojen rakentamattomaksi merkittyjä varauksia

Suojelun toteutuskeinot:

 • Hiidenniemen vanhojen metsien suojeluohjelaman kohde: Luonnonsuojelulaki
 • Rantojensuojeluohjelman rannat: Luonnonsuojelulaki, rakennuslaki
 • Rutasaari, Kallioniemenselän saaret, Hiidenpuron lehmusesiintymä, Pieni Kuorresaari, Tervasaari, Yrjönsaaret, Niemisaaret, Peurasaaret, Kissasaari, Lokkisaari, Lehmisaari, Kerttu, Pankki, Pieni Koirasaari: Luonnonsuojelulaki
 • Muut ranta-alueet: Rakennuslaki, metsälaki
 • Vesilalueet: Vesilaki

Luontodirektiivin luontotyypit

 

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet 4677
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,1
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 120

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A054 jouhisorsa Anas acuta
A061 tukkasotka Aythya fuligula
A179 naurulokki Chroicocephalus ridibundus
A236 palokärki Dryocopus martius
A098 ampuhaukka Falco columbarius
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A002 kuikka Gavia arctica
A640 selkälokki Larus fuscus fuscus
A107 teeri Lyrurus tetrix
A006 härkälintu Podiceps grisegena
A193 kalatiira Sterna hirundo
A108 metso Tetrao urogallus
A104 pyy Tetrastes bonasia

 

 

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.51, päivitetty 12.8.2019 klo 12.53