Kivijärvi

Koodi FI1104405
Kunta Pyhäntä
Pinta-ala (ha) 145
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Kivijärvi on lintuvesi, joka on nykyään jo hyvin pitkälle soistunut. Rannoilla näkyy kaksi vanhaa rantavallia. Kivijärvi on lintuvesien suojeluohjelmassa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Kivijärvellä pesii noin 100 parin lokkikolonia. Järvellä on monipuolinen, vaikkakin parimäärältään pieni vesilintu- ja kahlaajalajisto. 

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Kivijärvi on mukana valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja/tai vesilain nojalla. 

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 3

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kurki Grus grus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Luhtahuitti Porzana porzana
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Palokärki Dryocopus martius
Pyy Bonasa bonasia
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.41, päivitetty 11.9.2013 klo 14.41