Kirvesaapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300505

Kunta

Keminmaa

Pinta-ala

1827 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Laaja, paikoitellen hyvin vetinen aapasuo, joka on tyypiltään saranevaa, lyhytkortista nevaa ja rimpinevaa. Suolla on joitakin metsäisiä, soistuvia saarekkeita ja koivuvaltaista korpeakin esiintyy. Paikoin jänteistä ja rahkaista.

Kirvesaapa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin. Alueen lintulajisto on edustava. Metsätalous ja turvetuotanto uhkana luonnontilalle, luontotyypeille ja lajeille.

Natura-alueen vieressä sijaitsee Elijärven kaivospiiri.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kirvesaavan Natura-alueeseen kuuluu soidensuojeluohjelmaan kuuluva osa Kirvesaapaa. Lisäksi alueeseen kuuluu noin 700 ha ohjelmaan kuulumatonta aluetta Kirvesaavan länsiosassa.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (60)
 • Keidassuot (70)
 • Letot (180)
 • Aapasuot (1500)
 • Puustoiset suot (270)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • punakuiri, Limosa lapponica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • sääksi, Pandion haliaetus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • lapinpöllö, Strix nebulosa
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • liro, Tringa glareola
 • punajalkaviklo, Tringa totanus

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 9.9.2019 klo 14.26, päivitetty 4.10.2019 klo 13.43

Julkaisija: