Kirkkojärven alue

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0316005
Kangasala
305 ha
SCI ja SPA

Kirkkojärven alue

Alueen kuvaus

Kirkkojärven alue muodostuu viidestä erillisestä järvialtaasta; Kirkkojärvestä, Taivallammista, Säkkölänjärvestä, Kyläjärvestä ja Ahulista. Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan monipuolisia. Alueeen linnusto on erittäin monipuolinen ja etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät ovat hyvin korkeita.

Alue on kansainvälisesti arvokas kosteikko- ja linnustoalue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kirkkojärven alue on valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde; kansainvälisesti arvokas alue. Kohdetta ehdotetaan liitettäväksi myös kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. Pirkanmaan seutukaavassa järvillä SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet  
Vaihettumissuot ja rantasuot
Boreaaliset lehdot
*Fennoskandian metsäluhdat    

75
20
0
0

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • jättisukeltaja Dytiscus latissimus

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • ampuhaukka Falco columbarius
 • huuhkaja Bubo bubo
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kalatiira Sterna hirundo
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • kirjokerttu Sylvia nisoria
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • lapintiira Sterna paradisaea
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • palokärki Dryocopus martius
 • peltosirkku Emberiza hortulana
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • pyy Bonasa bonasia
 • ruisrääkkä Crex crex
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • räyskä Sterna caspia
 • sinirinta Luscinia svecica svecica
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • suopöllö Asio flammeus
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uivelo Margus albellus
 • vesipääsky Phalaropus lobatus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • heinätavi Anas querquedula

Muuta lajistoa

 • pikkutikka Dendrocopos minor
 • haapanirkko Tritophia trithopus
 • idänpystyperä Pygaera timon
 • kirjoruusumittari Anticlea derivata
 • isolimaska Spirodela polyrhiza
 • kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum
 • litteävita Potamogeton compressus
 • poimuvita Potamogeton crispus
 • tylppälehtivita Potamogeton obtusifolius
 • varstasara Carex pseudocyperus

Julkaistu 7.8.2013 klo 14.33, päivitetty 16.8.2013 klo 12.47

Julkaisija: