Hyppää sisältöön

Kirkkojärven alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0316005
Pinta-ala: 305 ha
Kunta: Kangasala
Aluetyyppi: SAC ja SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kirkkojärven alue kartalla

Alueen kuvaus

Kirkkojärven alue muodostuu viidestä erillisestä järvialtaasta: Kirkkojärvestä, Taivallammista, Säkkölänjärvestä, Kyläjärvestä ja Ahulista. Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan monipuolisia. Alueen linnusto on erittäin monipuolinen, etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät ovat hyvin korkeita.

Alue on kansainvälisesti arvokas kosteikko- ja linnustoalue, yksi Suomen 49 Ramsar-alueesta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde. Kuuluu myös kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon (Ramsar-alue).

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 229
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 61
9050 Boreaaliset lehdot 0,6
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,5

Suojelun perusteina olevat lajit

 • rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • harmaasorsa Anas strepera
 • metsähanhi Anser fabalis
 • lapinkirvinen Anthus cervinus
 • harmaahaikara Ardea cinerea
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • pyy Bonasa bonasia
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • valkoposkihanhi Branta leucopsis
 • huuhkaja Bubo bubo
 • mustatiira Chlidonias niger
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • ruisrääkkä Crex crex
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • palokärki Dryocopus martius
 • peltosirkku Emberiza hortulana
 • ampuhaukka Falco columbarius
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • heinäkurppa Gallinago media
 • kuikka Gavia arctica
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kurki Grus grus
 • merikotka Haliaeetus albicilla
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • punakuiri Limosa lapponica
 • sinirinta Luscinia svecica svecica
 • jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
 • pilkkasiipi Melanitta fusca
 • mustalintu Melanitta nigra
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • kivitasku Oenanthe oenanthe
 • sääksi Pandion haliaetus
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • vesipääsky Phalaropus lobatus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • lapintiira Sterna paradisaea
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola
 • punajalkaviklo Tringa totanus
 • jättisukeltaja Dytiscus latissimus
 • uhanalainen laji

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 11.24, päivitetty 25.11.2019 klo 11.43

Julkaisija: