Kilsiaapa - Ristivuoma

Koodi

 FI 130 1810

Kunta

Tervola, Rovaniemen mlk, Tornio, Ylitornio

Pinta-ala

9 687 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Kilsiaapa ja Ristiaapa ovat laajoja moniosaisia Pohjanmaan aapoja. Suotyypeistä rimpinevat ovat vallitsevia, mutta myös kalvakkanevoja esiintyy. Erityyppiset rämeet ovat vaikuttavan luonnontilaisia. Vaajoen varressa on tulvaisia ruoho- ja heinäkorpia.

Lettoja on alueella yhteensä 67,4 ha, näistä 67 ha aapasoiden sisällä. Puustoisia soita on yhteensä 30 % koko kohteen pinta-alasta.

Edustava Perä-Pohjolan aapasuo. Tärkeä suolintujen pesimisalue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kilsiaapa-Ristivuoman alue kuuluu suurimmaksi osaksi soiden- suojeluohjelmaan. Lisäksi alueeseen kuuluu lisäysalueita, jotka eivät kuulu ko. ohjelmaan.

Suurin osa alueesta on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelu- lain mukainen suojelualue. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnon- suojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

   2 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

 < 1 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

   1 %

Letot

 <1 %

*Aapasuot

  60 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

  14 %

*Boreaaliset lehdot

  <1 %

*Puustoiset suot

    7 %

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

saukko

lapinleinikki

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

ampuhaukka

metso

helmipöllö

palokärki

hiiripöllö

pohjantikka

huuhkaja

pyy

kapustarinta

sinisuohaukka

kuikka

suokukko

kurki

suopöllö

laulujoutsen

varpuspöllö

liro

alueella 2 uhanalaista lajia

mehiläishaukka

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti 

esiintyvät muuttolinnut:

tuulihaukka

mustaviklo

Muuta lajistoa:

isokäpylintu

tilhi

kuukkeli

ilves

pikkukäpylintu

karhu

rantasipi

susi

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapasuot, Kasvit 2001 (Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, Life-hanke)

Häyrinen, U. ja Ruuhijärvi, R. 1969. Pohjois-Suomen soiden säilytys-suunnitelma. Eripainos Suomen Luonto -lehdestä nro 4/1969.

Aapala, Kaisu & Lappalainen, Iiris 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus, Suomen ympäristökeskus, 47-53. Helsinki.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas, Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korj. painos. Oulanka Reports 14. 85 s.

Heikkilä, R. 1997: Uhanalaiset suotyypit. Teoksessa Korhonen, K-M. ja Savonmäki, S. 1997: Metsätalouden ympäristöopas, Metsähallitus, 130 s.

Lapin ympäristökeskus 2002: Kilsiaapa-Ristivuoma, esite (Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, Life-hanke)

 Lundvall. P. Tynys, S. ja Posio, P. 2004: Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla, Life-hanke. Suomen ympäristö 705, Luonto ja luonnonvarat, 58 s. 

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 47 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. Komiteanmietintö 1980:15, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 45 s.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma. Helsinki 1981.164 s.

Metsähallitus 1988: Kilsiaavan-Ristivuoman soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 1988 SU 4,  94 s.

Ruuhijärvi, Rauno & Häyrinen, Urpo 1980: Suomen luonto 3: Suot. Helsinki, Kirjayhtymä 347 s.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Kilpsiaapa-Ristivuoma (IBA)

Julkaistu 18.11.2003 klo 15.04, päivitetty 16.8.2013 klo 15.46

Julkaisija: