Kilsiaapa - Ristivuoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

 FI1301810

Kunta

Tervola, Rovaniemi, Tornio, Ylitornio

Pinta-ala

9687 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kilsiaapa ja Ristiaapa ovat laajoja moniosaisia Pohjanmaan aapoja. Suotyypeistä rimpinevat ovat vallitsevia, mutta myös kalvakkanevoja esiintyy. Erityyppiset rämeet ovat vaikuttavan luonnontilaisia. Vaajoen varressa on tulvaisia ruoho- ja heinäkorpia.

Lettoja on alueella yhteensä 67,4 ha, näistä 67 ha aapasoiden sisällä. Puustoisia soita on yhteensä 30 % koko kohteen pinta-alasta.

Edustava Perä-Pohjolan aapasuo. Tärkeä suolintujen pesimisalue.

Poronhoitoaluetta.
Maastoliikenne aiheuttaa häiriötä.
Ympäristössä on tehty hakkuita ja suo-ojituksia.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kilsiaapa-Ristivuoman alue kuuluu suurimmaksi osaksi soiden- suojeluohjelmaan. Lisäksi alueeseen kuuluu lisäysalueita, jotka eivät kuulu ko. ohjelmaan.

Suurin osa alueesta on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelu- lain mukainen suojelualue. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnon- suojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (190)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (255)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (8,8)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (26)
 • Letot (67,4)
 • Aapasuot (6420)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (1740)
 • Boreaaliset lehdot (3,2)
 • Puustoiset suot (2900)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • huuhkaja, Bubo bubo
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • mehiläishaukka, Pernis apivorus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaistu 16.9.2019 klo 10.14, päivitetty 16.9.2019 klo 10.14

Julkaisija: