Hyppää sisältöön

Kesonsuo-Palokangas-Selkäkangas-Syväysjoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700011
Pinta-ala: 8 765 ha
Kunta: Ilomantsi
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutus kesken
Toteutustavat: luonnonsuojelu-, maa-aines-, rakennus- ja vesilaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Kesonsuo-Palokangas-Selkäkangas-Syväysjoen Natura-alue Ilomantsissa.
Kuva: Markku Tano

Alueen kuvaus

Kesonsuo on linnustollisesti arvokas keidassuo. Kokonaisuuteen kuuluva Palokankaan-Selkäkankaan harjujensuojeluohjelma-alue on suuri, geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä reunamuodostuma. Aluetta täydentävät kosteikko- ja vesiluontotyypit, jotka muodostavat myös oman SPA-alueensa.

Kesonsuo on Pohjois-Karjalan merkittävin luonnontilainen keidassuo. Tämä edustava keidassuo on myös linnustollisesti erittäin arvokas. Kesonsuo on Ramsar-alue, Project Mar -kohde ja Project Telma -kohde. Rauhoitetun keidassuoalueen ympäristössä olevat soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvat suot täydentävät ekologisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Osa ohjelmarajaukseen kuuluvista soista on ojitettu, pääasiassa 60- ja 70-luvulla. Natura -ehdotuksessa mukana olevat ojitetut suot ovat potentiaalisia ennallistamisalueita.

Rajauksen pohjoisosassa sijaitseva Syväysjoki on valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Yhtenäisen luonnontilaisen kokonaisuuden saavuttamiseksi Natura-rajaukseen on liitetty lounaispuolella sijaitseva, osin lintuvesialueen ulkopuolelle jatkuva keidassuoalue (83 ha). Edellisten alueiden väliin jäävä Palokankaan-Selkäkankaan harjujensuojeluohjelma-alue on suuri, geologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä reunamuodostuma. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta harju on kansainvälisesti arvokas. Rajaus poikkeaa harjujensuojeluohjelmasta siten, että Natura -ehdotuksen ulkopuolelle on jätetty Huhuksen ja Kurenharjun alue sekä Palokankaan itäosa. Palokankaan eteläosan raviinien alueella on mm. edustavia lähteitä ja lähdesoita (lähteikkö- ja tihkupinta-alueita).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut (ks. karttapalvelu sekä alla) luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpiteillä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (21,5)
Humuspitoiset järvet ja lammet (20,4)
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (500)
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (2,5)
Keidassuot (3204,4)
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot (180,46)
Vaihettumissuot ja rantasuot (1230)
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (2,2)
Aapasuot (90)
Boreaaliset lehdot (0,47)
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (2020)
Puustoiset suot (988,6)

Suojelun perusteena olevat lajit

-

Muuta lajistoa:

etelänpaanusammal (Calypogeia fissa)
isonauhasammal (Aneura maxima)

Lisäksi ks. Kesonsuo-Syväysjoki Natura-alueen (FI0700149) sivut.

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.43, päivitetty 22.1.2020 klo 13.50

Aihealue: