Kesonsuo-Palokangas-Selkäkangas-Syväysjoki

FI0700011 (SCI ja SPA)

Kunta: Ilomantsi
Pinta-ala: 8 764,8 ha
Toteutustilanne: toteutus kesken
Toteutustavat: luonnonsuojelu-, maa-aines-,
  rakennus- ja vesilaki  

 


 Kuvat: Markku Tano

Tämä laaja-alainen suojelukohde pitää sisällään niin suota, harjua kuin lintuvettäkin. Valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kesonsuo ympäröivine soineen on Pohjois-Karjalan merkittävin luonnontilainen keidassuo, ja se on myös linnustollisesti erittäin arvokas. Suon lajistoon kuuluvat muun muassa kaakkuri, mustakurkku-uikku, kapustarinta, suokukko ja kurki. Kesonsuo on sisällytetty kansainvälisesti arvokkaisiin kosteikkoihin, eli niin sanottuihin RAMSAR-kohteisiin.

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan sisällytetty Palokankaan-Selkäkankaan alue on puolestaan laaja, geologisesti ja maisemallisesti merkittävä reunamuodostuma. Palokankaan eteläosan raviinien alueella on edustavia lähteikkö- ja tihkupintoja.

 

Syväysjoki on valtakunnallisestikin arvokas lintuvesi, jonka lajistossa vallitsevat kahlaajat, kuten kapustarinta ja pikkukuovi. Alue on myös merkittävä muutonaikainen pysähdyspaikka.  

Kesonsuolla ei ole retkeilypolkua, mutta alueella on lintutorni.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia   uniflorae)
- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
- Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta
- Keidassuot
- Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot
- Vaihettumissuot ja rantasuot
- Fennoskandian lähteet ja lähdesuot
- Aapasuot
- Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit
- Puustoiset suot

Luontodirektiivin liitteen II lajit:  –

Lintudirektiivin liitteen I lajit:

ampuhaukka Falco columbarius
kaakkuri Gavia stellata
kalatiira Sterna hirundo
kapustarinta Pluvialis apricaria
kuikka Gavia arctica
kurki Grus grus
laulujoutsen Cygnus cygnus
liro Tringa glareola
metso Tetrao urogallus
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
palokärki Dryocopus martius
pikkulokki Hydrocoleus minutus
pohjantikka Picoides tridactylus
pyy Bonasa bonasia
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
sinisuohaukka Circus cyaneus
suokukko Philomachus pugnax
suopöllö Asio flammeus
teeri Lyrurus tetrix
uivelo Mergus albellus
vesipääsky Phalaropus lobatus
lisäksi 3 uhanalaista lajia  

Muuta lajistoa:

haapana Anas penelope
harmaasieppo Muscicapa striata
hiirihaukka Buteo buteo
isokoskelo Mergus merganser
isokuovi Numenius arquata
kanahaukka Accipiter gentilis
kivitasku Oenanthe oenanthe
lapasorsa Anas clypeata
niittykirvinen Anthus pratensis
pensastasku Saxicola rubetra
peukaloinen Troglodytes troglodytes
pikkukuovi Numenius phaeopus
pohjansirkku Emberiza rustica
puukiipijä Certhia familiaris
sinisorsa Anas platyrhynchos
sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
tavi Anas crecca
tukkasotka Aythya fuligula
valkoviklo Tringa nebularia

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.43, päivitetty 29.1.2019 klo 14.58

Aihealue: