Keski-Kallaveden saaristo

Koodi

FI0600036

Kunta

Kuopio

Pinta-ala (ha)

4378

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Kallaveden suurimman selkävesialueen, Keski-Kallaveden saariston rannat ovat pääosin rakentamattomia. Saaristo on pääosin ohuen pohjamoreenin peittämä ja kalliopaljastumat ovat yleisiä. Pääosa rannoista on kallioisia ja kivikkoisia.

Keski-Kallavesi on ruokojärvityyppiä. Selkäsaariston kasvillisuus on kuitenkin pääosin karua ja niukkakasvustoista, ja saarten rannat ovat pääasiassa karuja kallio- ja kivikkorantoja, joilla kasvaa vain niukalti järviruokoa. Saarten valtapuuna on mänty, ja useilla saarilla on maisemallisesti arvokkaita kalliomänniköitä. Muutamien saarten sisäosissa kasvaa myös hieman kuusta, joillakin on tiheitä lehtipuuvesakoita. Osa luodoista on kokonaan puuttomia. Kakkoisosan Sikosaarissa on kallioperässä paikoin dolomiittikalkkia.

Keski-Kallaveden saariston selkävesilinnustoon kuuluvat mm. kuikka (15 paria), selkälokki (70 paria) ja kalatiira (100 paria).

Erittäin arvokas linnustonsuojelukohde: mm. maakunnan selvästi paras selkälokin pesimäjärvi, myös vahva kuikkakanta. Lisäksi kasvistollisesti edustavia kalkkikallioita ja luonnontilaisia vanhoja metsiä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Osa yksityismaiden luonnonsuojelualuetta.

Toteuttaminen: Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettavat uudet maa-alueet muutamaa pientä lintuluotoa lukuun ottamatta joko rantojensuojeluohjelman kohteita tai Kuopion kaupungin yleiskaavan suojelualuevarauksia. Muut maa-alueet toteutetaan rakennuslailla; Kuopion kaupungin osalta olemassa vahvistetun yleiskaavan mukaisesti. Vesialueilla toteuttamiskeinona vesilaki.

Luontodirektiivin luontotyypit

Kasvipeitteiset kalkkikalliot

0 %

Kallioiden pioneerikasvillisuus(Sedo-
Scleranthion tai Sedo albi-Veronicion dillenii)

1 %

Boreaaliset luonnonmetsät

1 %

Boreaaliset lehdot

0 %

Julkaistu 19.6.2013 klo 12.49, päivitetty 19.6.2013 klo 12.49