Kermajärvi

Koodi FI0500011
Kunta Heinävesi
Pinta-ala (ha) 6154
Aluetyyppi SCI

Kermajärven Natura-alueen kartta (pdf, 345 Kb)

Alueen kuvaus:

Humusväritteinen, oligotrofinen Kermajärvi on Heinäveden reitin pääjärvi. Järven keskiosassa on suuri selkävesialue, joka rajoittuu lähes joka puolelta sokkeloiseen saaristoon. Itäosan laaja saaristo koostuu suurista saarista ja niiden välisistä salmista, joita vielä rikkovat pienet kallioiset saaret ja luodot. Järven läntinenkin osa on sokkeloisen saariston rikkoma, mutta saaret ovat pienempiä kuin itäosassa. Kermajärvelle ovat tyypillisiä pitkät, kapeat luode-kaakko -suuntaiset lahdet ja niemet. Rannat ovat lähes pelkästään karuja kallio- ja kivikkorantoja. Useiden saarien rannoilla on komeita louhikoita. Saariston kallioperä on muodostunut happamista syväkivistä ja osittain migmatiitista. Yli 30 m:n suhteelliset korkeuserot ovat yleisiä. Paljaita kallioita ja jyrkänteitä on paljon. Kasvillisuus on tyypillistä kangasmetsäkasvillisuutta. Saaret ovat suureksi osaksi karuja, kallioisia ja niiden kasvillisuus on niukkaa. Myös suot ovat karuja. Kermankoskessa tavataan kahta Suomessa uhanalaista kalalajia, järvilohta ja järvitaimenta. Kermankoski on maisemallisesti merkittävä vesistöluonnon ja maisemansuojelukohde.  

Alue koostuu lähes luonnontilaisesta järvialueesta saarineen. Vesi on laadultaan lähellä luonnontilaista. Kalataloudelliselta arvoltaan järvi on huomattava. Kermajärvi soveltuisi myös tutkimuskäyttöön. 

Teeri (Tetrao tetrix) on Suomen erityisvastuulaji ja riistaeläin. Selkälokki (Larus fuscus fuscus) on Suomen erityisvastuulaji. Hoikkavilla (Eriophorum gracile) ja ahonoidanlukko (Botrychium multifidum) ovat alueellisesti uhanalaisia.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

63

Humuspitoiset lammet ja järvet

0

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on  Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

0

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

0

Kostea suurruohokasvillisuus

0

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

0

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii)

0

*Boreaaliset luonnonmetsät

9

Boreaaliset lehdot

0

*Puustoiset suot

0

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Saukko Lutra lutra

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Ampuhaukka Falco columbarius
Helmipöllö Aegolius funereus
Huuhkaja Bubo bubo
Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Lapinpöllö Strix nebulosa
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Mehiläishaukka Pernis apivorus
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Pyy Bonasa bonasia
Uhanalainen laji alueella 1 laji

Muuttolinnut:

Härkälintu Podiceps grisegena
Tuulihaukka Falco tinnunculus

Muut lajit:

Harmaasieppo Muscicapa striata
Hernekerttu Sylvia curruca
Hippiäinen Regulus regulus
Hömötiainen Parus montanus
Käpytikka Dendrocopos major
Lehtokerttu Sylvia borin
Lehtokurppa Scolopax rusticola
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Metsäkirvinen Anthus trivialis
Metsäviklo Tringa ochropus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Pajusirkku Emberiza schoeniclus
Pensaskerttu Sylvia communis
Pensastasku Saxicola rubetra
Peukaloinen Troglodytes troglodytes
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra
Punarinta Erithacus rubecula
Puukiipijä Certhia familiaris
Rautiainen Prunella modularis
Selkälokki Larus fuscus fuscus
Talitiainen Parus major
Teeri Tetrao tetrix
Töyhtötiainen Parus cristatus
Urpiainen Carduelis flammea
Vihervarpunen Carduelis spinus
Västäräkki Motacilla alba alba 
Järvitaimen Salmo trutta
Järvilohi Salmo salar m. sebago 
Vaellussiika Coregonus lavaretus
Ilves Lynx lynx
Karhu Ursus arctos
Susi Canis lupus
Ahonoidanlukko Botrychium multifidum
Hirvenkello Campanula cervicaria
Hoikkavilla Eriophorum gracile
Metsänemä Epipogium aphyllum
Raidantuoksukääpä Haploporus odorus

Suojelutilanne (%):

Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö

0

Ei suojeltu

99

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kermajärvi kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja erityissuojelua vaativiin  vesistöihin. Se on myös Corine-kohde. Kohteeseen kuuluu lisäksi Kermankoski, joka on suojeltu koskiensuojelulailla.  

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki; Kermankoski koskiensuojelulaki

Toteutustilanne: lähes kokonaan valtion  

Julkaistu 8.7.2013 klo 10.20, päivitetty 2.9.2013 klo 10.40