Kermajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500011
Pinta-ala: 6154 ha
Kunta: Heinävesi
Aluetyyppi: SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Kermajärven Natura-alueen kartta (pdf, 345 Kb)

Alueen kuvaus

Humusväritteinen, oligotrofinen Kermajärvi on Heinäveden reitin pääjärvi. Järven keskiosassa on suuri selkävesialue, joka rajoittuu lähes joka puolelta sokkeloiseen saaristoon. Itäosan laaja saaristo koostuu suurista saarista ja niiden välisistä salmista, joita vielä rikkovat pienet kallioiset saaret ja luodot. Järven läntinenkin osa on sokkeloisen saariston rikkoma, mutta saaret ovat pienempiä kuin itäosassa.

Kermajärvelle ovat tyypillisiä pitkät, kapeat luode-kaakko -suuntaiset lahdet ja niemet. Rannat ovat lähes pelkästään karuja kallio- ja kivikkorantoja. Useiden saarien rannoilla on komeita louhikoita. Saariston kallioperä on muodostunut happamista syväkivistä ja osittain migmatiitista. Yli 30 m:n suhteelliset korkeuserot ovat yleisiä. Paljaita kallioita ja jyrkänteitä on paljon. Kasvillisuus on tyypillistä kangasmetsäkasvillisuutta. Saaret ovat suureksi osaksi karuja, kallioisia ja niiden kasvillisuus on niukkaa.Myös suot ovat karuja. Kermankoskessa tavataan kahta Suomessa uhanalaista kalalajia, järvilohta ja järvitaimenta. Kermankoski on maisemallisesti merkittävä vesistöluonnon ja maisemansuojelukohde.

Alue koostuu lähes luonnontilaisesta järvialueesta saarineen. Vesi on laadultaan lähellä luonnontilaista. Kalataloudelliselta arvoltaan järvi on huomattava. Kermajärvi soveltuisi myös tutkimuskäyttöön. Selkälokki (Larus fuscus fuscus) on Suomen erityisvastuulaji.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
 • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kermajärvi kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Kohteeseen kuuluu lisäksi Kermankoski, joka on suojeltu koskiensuojelulailla. Alueesta noin 61 % on valtion omistuksessa ja alueelle on perustettu Kermajärven luonnonsuojelualue.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki; Kermankoski koskiensuojelulaki

Toteutustilanne: maa-alueet lähes kokonaan ja lisäksi iso osa vesialueista on valtion luonnonsuojelualuetta.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (3853)
 • Humuspitoiset järvet ja lammet (17)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (0,6)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,1)
 • Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (0,3)
 • Kostea suurruohokasvillisuus (0,1)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,15)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (0,9)
 • Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) (0,7)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (250)
 • Boreaaliset lehdot (3)
 • Puustoiset suot (112)

Lajit

 • saukko
 • liito-orava
Julkaistu 8.7.2013 klo 10.20, päivitetty 8.1.2021 klo 9.47