Hyppää sisältöön

Kellovuotso - Kaarrerämiä - Hukka-aapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301505

Kunta

Savukoski

Pinta-ala

3498 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kaarrerämiän ja Kellovuotson alueilla kallioperässä on serpentiinikiveä, minkä vuoksi alueilla kasvaa monia ultraemäksisen kasvualustan lajeja, esim. viherraunioinen ja lapinnätä. Myös Kaarrerämiän Molinia-soiden (siniheinä) kasvillisuus aiheutuu serpentiinikivestä. Kaarrerämien alueella on lisäksi rimpisiä ja jänteisiä aapoja.
Kellovuotson alueella on kangas- ja rahkarämeitä, muurainkorpia, ruoho- ja heinäkorpia sekä mesotrofisia suursara- ja rimpinevoja. Hukka-aavan alueella on karunpuoleisia Peräpohjolan aapoja ja erilaisia rämeitä. Rahkoittuneet rämeet ovat tavallisia.

Alueen metsät ovat luonnontilaisia yli 200-vuotiaita, kuivahkon kankaan kuusikoita. Lahopuuta on kattavasti.

Kellovuotso-Kaarrerämiä-Hukka-aavan alue on serpentiinialustalla esiintyvien suotyyppiensä takia erityisen arvokas suokohde.

Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kellovuotso, Kaarrerämiä ja Hukka-aapa kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan ja Kaarrerämiän laajennus -niminen alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueesta on toteutettu osa. Kaarrerämiän-Kellovuotson alue on perustettu valtion maiden osalta luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (20)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (5)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (3)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,5)
 • Letot (85)
 • Aapasuot (2000)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (1300)
 • Puustoiset suot (1000)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • isonuijasammal, Meesia longiseta
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 20.9.2019 klo 9.35, päivitetty 7.10.2019 klo 13.49

Julkaisija: