Hyppää sisältöön

Keisarinharju-Vehoniemenharju

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0316001
Pinta-ala: 267,8 ha
Kunta: Kangasala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Keisarinharju-Vehoniemenharju kartalla

Alueen kuvaus

Keisarinharju-Vehoniemenharju on kahden suurjärven, Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjujakso, "Mä oksalla ylimmällä" -laulun kotipaikka. Alue on pääosaksi havupuuvaltaista harjumetsää. Metsätyyppien kirjo ulottuu kuivista puolukkatyypin metsistä aina lehtoihin saakka. Alueeseen kuuluu Suomen suurimpiin lukeutuva suppakuoppa, Punamultalukko.

Alueen kautta kulkee valtatie. Harjun laella on vanha maantie, matkailumaja ja automuseo ym. matkailua palvelevia rakennuksia.

Keisarinharju-Vehoniemenharju on valtakunnallisesti arvokas harjualue. Se on metsäalueena monipuolinen ja sisältää myös luonnonmetsän piirteitä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohde. Suuri osa alueesta on luonnonsuojelualueena.

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki ja rakennuslaki. Nykyisen suojelualueen ulkopuolella metsätaloustoimet sallittu.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,2
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,6
9050 Boreaaliset lehdot 10,6
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 242
91E0 Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,5
91D0 Puustoiset suot 1,7

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 12.21, päivitetty 25.11.2019 klo 12.25

Julkaisija: