Katosselkä - Tolvanselkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500026
Pinta-ala: 13288 ha
Kunta: Puumala, Sulkava
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:
Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
Katosselkä - Tolvanselkä Natura-alueen kartta (pdf, 670 Kb)

Alueen kuvaus

Alueen muodostavat Katosselkä ja Tolvanselkä sekä niitä ympäröivät vesialueet. Korkeusvaihtelut alueella ovat suuria, ja avokalliot tekevät maisemasta melko jylhän. Selät ja saaristot ovat melko kapeita. Alueella ei ole paljoa asutusta, ja siksi se onkin ydinosiltaan melko erämainen.

Alueen kallioperä on pääosin migmatiittistä gneissiä, jossa on graniittijuonia ja osaksi graniittia. Maaperältään alue on pääosin kalliomaata, jonka moreenipeite on ohutta. Korkeuserot ovat varsin suuria. Katosselkä - Tolvanselän vedet edustavat karua järviruokotyyppiä. Alue muodostuu kapeista ja pitkistä selkävesistä ja vielä kapeammista salmista, joissa on huomattava virtaama. Alueen metsät ovat etupäässä karuja kalliomänniköitä. Rantakasvillisuus on vähäistä ja vesikasvillisuus niukkaa.

Katosselkä - Tolvanselkä on tärkeä saimaannorpan elinalue. Sen saimaannorppakanta on noin 21-28 yksilöä. Alue on myös merkittävä melko luonnontilaisen järviluonnon suojelukohde. Uhanalainen kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) edustaa alueen harjukasvillisuutta.

Alueen läpi kulkee Saimaan syväväylä. Alueen saimaannorppakantaa uhkaavat pesimäaikainen häiriö, kalastuksen aiheuttamat poikaskuolemat, vedenpinnan muutokset pesimäaikana ja elinalueen pienentyminen lomarakentamisen vaikutuksesta. Myös saimaannorpan populaation pieni koko ja pirstoutuminen ovat uhkatekijöitä lajin kannalta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • Luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Katosselkä kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Rajauksen ytiminä ovat Katosselän rantojensuojelualue ja Jänisselän - Tolvanselän seutukaavan luonnonsuojelu- ja virkistysaluevaraukset. Näiden lisäksi alueeseen kuuluu vesialueita länteen Pyysaarenselän ja Haapaselän alueella ja pohjoiseen Lepistönselällä.

Pääasialliset toteutuskeinot ydinalueella: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, sopimus, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, kalastuslaki
Toteutustilanne: Osittain sekä yksityistä luonnonsuojelualuetta että valtion luonnonsuojelualuetta, osittain ei toteutettu.
Toteutuskeinot muilla osilla: rakennuslaki, sopimus, kalastuslaki, maastoliikennelaki

Koko alueella on tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia. Kalastusta on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

  • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (10750)
  • Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) (100)
  • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (74)

Lajit

  • saimaannorppa
Julkaistu 8.7.2013 klo 10.35, päivitetty 24.10.2019 klo 15.09