Katanpää

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200172
Kustavi
364 ha
SCI

Alueen kuvaus

Katanpään alue on pieneltä osin päällekkäin Seksmiilarin saariston Natura-alueen kanssa. Alue on Seksmiilarin tapaan linnustollisesti tärkeä. Alueesta on hieman yli puolet vesialuetta ja alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita.

Katanpää on monipuolinen kasvillisuuden, linnuston ja maisemankin kannalta arvokas alue. Alueen monet lahdet ja merenrantaniityt ovat hyviä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja. Lintulajisto on runsasta ja monipuolista. Silikaattikallioilla on yli 150-vuotiasta puustoa ja kivennäismaallakin on runsaasti vanhojen metsien piirteitä. Alueella on myös jälkiä metsäpaloista. Metsät ovat pääosin kuivahkoja puolukkatyypin metsiä. Soistumia ja lehtomaisuutta esiintyy paikoitellen mustikkatyypin metsissä. Alueen lehdot ovat pienialaisia ja sijaitsevat laikkuina ympäri aluetta. Rantojen läheisyydessä on paikoin puna-ailakkityypin lehtoa. Muuten lehdot ovat käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa.

Suojelutilanne

Alue on valtion omistuksessa, mutta suojelualuetta ei ole vielä perustettu.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Rannikon laguunit* (1150)

15%

Riutat (1170)

8%

Kivikkorannat (1220)

<1%

Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230)

6%

Merenrantaniityt* (1630)

2%

Silikaattikalliot (8220)

12%

Luonnonmetsät* (9010)

3%

Lehdot (9050)

<1%

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Alueelta ei ole tiedossa luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Mergus albellus

uivelo

Grus grus

kurki

Sterna paradisaea

lapintiira

Sterna hirundo

kalatiira

Dryocopus martius

palokärki

Lanius collurio

pikkulepinkäinen

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseinen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste. Natura 2000-tietolomakkeella ei ole mainintaa säännöllisesti esiintyvistä muuttolinnuista.

Muuta lajistoa

Charadrius hiaticula

tylli

Tringa hypoleucos

rantasipi

Dendrocopos minor

pikkutikka

Troglodytes troglodyte

peukaloinen

Oenanthe oenanthe

kivitasku

Parus cristatus

töyhtötiainen

Hippolais icterina

kultarinta

Phylloscopus sibilatrix

sirittäjä

Cephus grylle grylle

riskilä

Larus fuscus fuscus

selkälokki

Melanitta fusca

pilkkasiipi

Tringa totanus

punajalkaviklo

Julkaistu 15.8.2013 klo 16.23, päivitetty 15.8.2013 klo 16.23

Aihealue: