Karunginjärvi

Koodi

FI 130 1913

Kunta

Tornio

Pinta-ala

688 ha

Aluetyyppi

SPA (SCI:n sisällä)

Alueen kuvaus:

Alue on noin 9 km pitkä ja leveimmältä kohdaltaan noin 1 km leveä Tornionjoen suvanto. Alueeseen kuuluu 2 isompaa ja 2 pientä saarta sekä Liakanjoen suualuetta reunustavat tulvaniityt. Karunginjärvi on syksyisin Lapin läänin paras ja myös keväisin suosittu muuttolintujen, erityisesti joutsenten ja sorsien ruokailu- ja levähdyspaikka. Myös vesilintujen sulkasadonaikaisena kerääntymisalueena kohde on merkittävä. Pesivän linnuston perusteella alue on maakunnallisesti arvokas.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Vesialueen osalta pääasiallisena toteutuskeinona on Ruotsin ja Suomen välinen rajajokisopimus. Niiltä osin, kun rajajokisopimuksessa ei ole erityisiä määräyksiä, noudatetaan vesilain ja ympäristönsuojelulain säännöksiä. Maa-alueilla toteutuskeinona on maankäyttö- ja rakennuslaki.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

86 %

Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt

13 %

*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät

1 %

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kaakkuri

ruskosuohaukka

kurki

sinisuohaukka

lapintiira

suokukko

laulujoutsen

uivelo

liro

vesipääsky

pikkujoutsen

alueella 2 uhanalaista lajia

Muuttavat linnut:

alli

merihanhi

sinisorsa

haapana

metsähanhi

suosirri

haarapääsky

mustalintu

taivaanvuohi

isokoskelo

niittykirvinen

tavi

isokuovi

pilkkasiipi

telkkä

jouhisorsa

punajalkaviklo

törmäpääsky

kalalokki

rantasipi

tukkakoskelo

kanadanhanhi

räystäspääsky

tukkasotka

keltavästäräkki

selkälokki

tuulihaukka

lapasorsa

ruokokerttunen

västäräkki

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Rauhala, P. 1994. Kemin-Tornion seudun linnusto 2. Raahen kirjatyö Oy. 280 s.

Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi. 92 s.

Räinä, Pekka (toim.) 2005: Lapin lintuvedet: suojelun, hoidon ja käytön järjestäminen, Lapin lintuvesityöryhmän mietintö, Alueelliset ympäristöjulkaisut 393, Lapin ympäristökeskus. Gummerus, Vaajakoski. 135 s.

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet > IBA-alueet ja tiedot kohteittain > Karunginjärvi (IBA)

Julkaistu 30.1.2004 klo 8.48, päivitetty 19.8.2013 klo 12.42

Julkaisija: