Karsikkovaara - Losolehto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 737

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

1128 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Kohde sijaitsee noin 30 kilometriä itään Suomussalmen taajamasta, aivan Venäjän rajalla. Alueella on pienten vaarojen ja soiden vuorottelua sekä luonnontilaisia pienvesiä. Alueen metsistä pääosa on tuoreita kuusikoita, joissa on paikoin lehtomaisia piirteitä. Korpien ja korpimaisten painanteiden tai soistumien osuus on merkittävä varsinkin alueen länsiosissa.

Alue paikkatietoikkunassa

Haapaa on sekapuuna suurimmassa osassa kuusivaltaisia kankaita. Paikoin haapamaapuuta on runsaasti. Myös raitaa on paikoin runsaasti ja isoja pihlajia kasvaa mm. Rieskamaan reunoilla. Mäntyvaltaisilla kuvioilla kelojen ja järeiden mäntymaapuiden osuus on huomattava. Metsät ovat pääosin rakenteeltaan ja kehitysasteeltaan iäkkäitä, luonnontilaisen kaltaisia. Latvuskerros on monijakoinen, itseharveneminen käynnissä ja kuollutta puustoa siksi runsaasti. Suuria APS-mäntyjä on etenkin kuivemmilla kankailla. Pyöriäisenvaaralla on 1993 palanut noin 15 ha:n alue.

Alueen suot ovat enimmäkseen niukkaravinteisia nevoja ja –rämeitä. Natura -rajauksen sisällä on lisäksi useita lampia ja pieniä puroja. Alueen lajistoon kuuluu useita vanhan metsän kääpä- ja jäkälälajeja sekä vanhoissa metsissä viihtyviä lintuja.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Karsikkovaara-Losolehdon keskeisiä suojeluperusteita ovat luonnonmetsät ja puustoiset suot. Alue sijaitsee kiinni itärajassa ja Venäjän puoleisessa Kalevalan kansallispuistossa. Karsikkovaara-Losolehto kuuluu Kalevalapuistoon ja Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä ovat runsashumuksiset järvet ja lammet, aitokorvet, rimpinevat, rimpiset aapasuot ja välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

9010* Luonnonmetsät 558 ha
91D0* Puustoiset suot 309 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Karsikkovaaran-Losolehdon luonnonsuojelualue kuuluu perustettuun Kalevalapuisto-kokonaisuuteen.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

tervapääsky Apus apus EN
hiirihaukka Buteo buteo VU
riekko Lagopus lagopus VU
töyhtötiainen Lophophanes cristatus VU
hömötiainen Poecile montanus EN
pyy Tetrastes bonasia VU
tuhkalatikka Aradus laeviusculus VU
raidantuoksukääpä Haploporus odorus VU
raidanpiilojäkälä Arthonia incarnata VU
kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 11.22, päivitetty 24.2.2020 klo 10.14

Julkaisija: