Kärsämäenjärvet

Koodi FI1002002
Kunta Pyhäjärvi
Pinta-ala (ha) 431
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Alue on lähinnä aapasuota, jossa on erilaisia puustoisia rämeitä ja avoimia nevoja pieninä kuvioina. Metsien ja soiden mosaiikki sekä pienvedet tekevät alueesta maisemallisesti monipuolisen. Kärsämäenjärvien vedenpinnat on laskettu ja ne ovat pitkälle umpeenkasvaneet.

Vaihtelevien luontotyyppien monimuotoisuus heijastuu linnustoon. Alueella viihtyvät niin metsä-, suo- kuin vesilinnutkin, kuten metso, kurki, pohjantikka, jänkäkurppa ja vesipääsky.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan, ja se on perustettu soidensuojelualueeksi.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Pikkujoet ja purot <1
Humuspitoiset lammet ja järvet 5
Luonnonmetsät* 10
Aapasuot* 60
Vaihettumissuot ja rantasuot 5
Puustoiset suot* 10

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Hiiripöllö Surnia ulula
Kurki Grus grus
Lapinpöllö Strix nebulosa
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Luhtahuitti Porzana porzana
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pikkusieppo Ficedula parva
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suopöllö Asio flammeus
Uivelo Mergus albellus
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lisäksi kaksi uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 10.9.2013 klo 12.19, päivitetty 10.9.2013 klo 12.19