Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100012

Kunta

Karjalohja

Pinta-ala

120 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100012.pdf

Alueen kuvaus

Natura-kohde sijaitsee Karjalohjan itäosassa. Kohteeseen kuuluvat Karkalin luonnonpuisto, Suuriniemen kärki ja Niemensaari, Haapasaari, Mailan Ämmänuuninkallio, Mailankallio ja Rinnemäki. Nämä alueet muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on vanhaa metsää, lehtoja, kalkkikallioita, puustoisia soita, niittyjä ja rakentamattomia saaria. Alueella on poikkeuksellisen runsaasti uhanalaista lajistoa.

Lohjanjärveen pistävän Karkalinniemen kallioperä on pohjoisosassa pyrokseenigneissiä, eteläosassa leptiittiä. Molemmat kivilajit sisältävät runsaasti kalkkia. Suuriniemen kivilaji on pyrokseeniamfibolitti. Ämmänuuninkallio on jyrkkä pohjoiseen aukeava kalkkikallio. Mailankallio on korkea amfibolittikallio, Rinnemäki hapan gneissikallio; molemmissa on kalkkisuonia. Kallioilla on hienosti kehittynyttä kalkkikalliokasvillisuutta. Niemensaari ja Haapasaari ovat Lohjanjärven rakentamattomia pikkusaaria.

1. Karkalin luonnonpuisto

Luonnonpuisto on perustettu vuonna 1964. Karkalinniemessä on laajoja kuusivaltaisia lehtoja ja pähkinäpensaslehtoja. Lehtomaisten kankaiden lomassa on pienialaisia terväleppävaltaisia korpia. Kasvillisuus on yleisilmeeltään rehevää, lajistossa on harvinaisuuksia ja uhanalaisia lajeja, mm. erittäin uhanalaista lehtovähämittaria (Chloroclystis v-ata) esiintyy ainoastaan Karkalissa. Samoin erittäin uhanalaisen suorasuusulkukotilon (Cochlodina orthostoma) ainoita löytöpaikkoja Suomessa on Karkali.

2. Suuriniemi, Niemensaari ja Haapasaari

Suuriniemi on Karkalinniemen pohjoispuolella sijaitseva kallioinen niemenkärki. Alue on pääasiassa moreenipeitteistä, niemen kärjessä on hiekkarantaa. Kalliolla kasvaa runsaasti katajaa ja haapaa. Alueella esiintyy mm. uhanalainen isokarvesammal (Frullania tamarisci). Niemensaari on rakentamaton saari Suuriniemen kärjen lounaispuolella. Haapasaari on Karkalinniemen eteläpuolella sijaitseva rakentamaton ja suhteellisen luonnontilainen metsäinen saari, jonka puustossa on isoja vanhoja lehtipuita. Saaressa on lehtomaisia piirteitä, pensaskerroksessa on mm. näsiää.

3. Mailan Ämmänuuninkallio

Tällä Lohjanjärven rantakalliolla on uhanalaista ja harvinaista lajistoa, erityisesti jäkälä- ja sammallajisto on poikkeuksellisen arvokasta. Kalliolta on löydetty kymmenen valtakunnallisesti uhanalaista lajia, mm. erittäin uhanalainen suipputammukkasammal (Hygroamblystegium tenax). Lisäksi kalliolla kasvavat mm. tunturikiviyrtti (Woodsia alpina) ja kalliorikko (Saxifraga adscendens). Jyrkänteellä on erikoisia "ämmänuuneja", kalkkikiveen syöpyneitä onkaloita ja rapautumisrakenteita.

4. Mailankallio

Länteen ja pohjoiseen avautuvan kallion seinämällä ja lakiosassa kasvaa monia vaateliaita ja uhanalaisia lajeja, mm. kalliorikko (Saxifraga adscendens), luutasammal (Thamnobryum alopecurum) ja lastusammal (Reboulia hemisphaerica). Mailankallio on ravinteinen liuskekallio, jossa on kalkkisuonia.

5. Mailan Rinnemäki

Rinnemäki sijaitsee Lohjansaaren kalkkialueiden keskellä. Lakiosat ovat karua jäkäläkalliota. Lounaisrinteellä, hieman kallion päällä ja pohjoisseinämän tyvellä kulkee kalkkisuonia. Rinteiden lajisto on edustavaa. Pohjoisseinämällä on sekä kalkkivaikutteista meso-eutrofista että oligotrofista kasvillisuutta. Vaateliaaseen itiökasvilajistoon kuuluu mm. luutasammal (Thamnobryum alopecurum). Kallionaluslehdossa kasvaa uhanalainen rauhoitettu lehtolitukka (Cardamine impatiens) ainoalla tunnetulla kasvupaikallaan Manner-Suomessa.

Suojelun toteutuskeinot

Länsi-Uudenmaan vahvistetussa seutukaavassa Karkali ja Mailan alueet (Ämmänuuninkallio, Mailankallio ja Rinnemäki) on varattu suojelualueiksi (SL). Rinnemäki kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Karkali on asetuksella rauhoitettu luonnonpuisto, pinta-alaltaan 100 hehtaaria. Myös Ämmänuuninkallion, Mailankallion ja Rinnemäen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen. Näiden alueiden pinta-ala on yhteensä 3 hehtaaria.

Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat Suurniemi, Niemensaari ja Haapasaari ovat seutukaavan arvokkaita luontoalueita (SL). Näiden alueiden suojelu toteutetaan rakennuslain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.39, päivitetty 25.7.2013 klo 11.39

Julkaisija: