Karjovuori

 Alueen koodi: FI0900047
 Pinta-ala: 33 ha
 Kunta: Multia
 Aluetyyppi: SCI

Multialla sijaiseva vanhan metsänkohde, joka on myös linnustollisesti arvokas alue. Alue on pääosin kuusivaltaista, rakenteeltaan varsin luonnontilaista varttunutta metsää. Sekapuuna kasvaa mäntyä, koivua ja paikoin haapaa. Keloja, pökkelöitä ja maapuita on kohtalaisen runsaasti. Alueella on vanhoja palojälkiä. Vanhoja, pitkälle lahonneita kantoja on harvakseltaan nähtävissä. Alueen keskiosissa on vanhaa ojitettua isovarpuräme-, korpiräme- ja korpiojikkoa-muuttumaa. Karjovuori on mm. Keski-Suomessa uhanalaisen kuukkelin elinympäristöä. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutustavat:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Vanhojen metsien suojeluohjelma, Seutukaavan 5. vk SL 629

Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 *Boreaaliset luonnonmetsät  92
 *Puustoiset suot  8

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
 *liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
 metso
 palokärki
 pohjantikka
 pyy 

Muuta lajistoa:
 kanahaukka
 korppi
 kuukkeli
 pohjanjäärä
 karhu
 metsäsopuli
 aarnikääpä
 riukukääpä
 ruostekääpä

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.42, päivitetty 4.7.2013 klo 15.42