Karjovuori

Alueen koodi: FI0900047
Pinta-ala: 33 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Multialla sijaiseva vanhan metsänkohde, joka on myös linnustollisesti arvokas alue. Alue on pääosin kuusivaltaista, rakenteeltaan varsin luonnontilaista varttunutta metsää. Sekapuuna kasvaa mäntyä, koivua ja paikoin haapaa. Keloja, pökkelöitä ja maapuita on kohtalaisen runsaasti. Alueella on vanhoja palojälkiä. Vanhoja, pitkälle lahonneita kantoja on harvakseltaan nähtävissä. Alueen keskiosissa on vanhaa ojitettua isovarpuräme-, korpiräme- ja korpiojikkoa-muuttumaa. Karjovuori on mm. Keski-Suomessa uhanalaisen kuukkelin elinympäristöä.

Rakenteeltaan melko luonnontilaista varttunutta kuusivaltaista metsää. Alueella tavataan tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainitut lintu- ja nisäkäslajit sekä vanhan metsän indikaattorikääpälajit ja Etelä-Suomessa uhanalainen pohjanjäärä.

Alueen ulkopuoliset metsätaloustoimet voivat uhata aluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutustavat

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Vanhojen metsien suojeluohjelma, Seutukaavan 5. vk SL 629

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha 
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 26,5
91D0 Puustoiset suot 5,7

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.42, päivitetty 18.7.2019 klo 14.27