Karhuvuoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300704

Kunta

Kolari

Pinta-ala

957 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen metsät ovat ikivanhoja suosaarekkeiden luonnontilaisia kuusikkoja. Paikoin on hieman runsaammin lehtipuita. Lahopuuta on kattavasti.

Tyypiltään Karhuaapa on rimpinevaa, jolla sammalrimmet ovat vallitsevia. Jänteet ovat matalia kalvakkarahkasammal- (Sphagnum papillosum) jänteitä. Suoalueen keskiosassa on laajalti rimpilettoa.

Karhuvuoma kuuluu eteläisen Peräpohjolan aapasoihin. Alue on arvokas luonnontilaisen suon ja metsäsaarakkeiden kokonaisuus. Maisemallisesti komea suo vaarojen keskellä.

 • ojitus
 • metsätalous
 • kaivostoiminta

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu soidensuojeluohjelmaan kuuluvasta Karhuvuoman alueesta (SSO) sekä vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvasta Karhuvuoman laajennus -nimisestä alueesta (VMO).

Osa alueesta on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen Karhuvuoman soidensuojelualue (SSA). Muun osan suojelu tullaan toteuttamaan myös luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (5)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (2)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2)
 • Letot (9)
 • Aapasuot (842)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (80)
 • Puustoiset suot (290)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 10.9.2019 klo 10.08, päivitetty 10.9.2019 klo 10.08

Julkaisija: