Hyppää sisältöön

Kapeenlahden ranta

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0345005
Pinta-ala: 2 ha
Kunta: Tampere
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kapeenlahden ranta kartalla

Alueen kuvaus

Kapeenlahden ranta sijaitsee Kapeen kylässä, Näsijärven rannalla, maisemallisesti merkittävällä paikalla.

Hakamaiden ja kaskilaidunten luontotyyppiä on alueen eteläisimmässä ja itäisimmässä päässä. Eteläisimmässä osassa sijaitsee kivikkoinen, järeäpuustoinen, pieni rauduskoivuhaka, jonka pensaskerroksessa on runsaasti katajaa. Haan kenttäkerroksen kasvillisuus on heinäistä, nurmilauhan hallitsemaa. Itäosan rantaan viettävää mäntyvaltaista hakaa uhkaa rehevöityminen ja ylilaidunnus.

Kapeenlahden pohjukassa sijaitsee pääosin laidunnettu rantaniitty, jossa on mosaiikkimaisesti kosteaa suurruohoniittyä kostean heinäniityn kanssa. Niityllä on yksittäisiä pajuja.

Runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä esiintyy Kapeenlahden rannassa melko pienialaisesti. Edustavimmillaan niittylaikut ovat maakivien ympärillä. Luontotyypin huomionarvoisia lajeja ovat nurmitatar, jäkki, hirssisara ja aholeinikki.

Lietetatarta kasvaa avoimella lietteellä ja matalassa rantavedessä runsaasti noin 150 metrin matkalla. Eniten lajia on Niemi-Kapeen haka-alueen edustalla, rajauksen koillisosassa, hevosten tallaamalla lietteellä ja noin 10 cm:n syvyisessä vedessä. Niemi-Kapeen tilalla on edelleen laiduntavia hevosia, jotka pitävät yllä lajille edullisia olosuhteita, avoimia lietelaikkuja. Näsijärven vedenpinnan vaihtelu vaikuttanee myöskin lajin esiintymään.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • alueella vallitseva luontotyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteutuskeinona on maa-alueilla sopimus, vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,1
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 0,5
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0,44

Suojelun perusteina olevat lajit

  • lietetatar Persicaria foliosa

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 17.39, päivitetty 6.11.2019 klo 17.44

Julkaisija: