Hyppää sisältöön

Kanteleenjärven lintuvesi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100072

Kunta

Pukkila

Pinta-ala

93 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100072.pdf

Alueen kuvaus

Pukkilan itäosassa sijaitseva Kanteleenjärvi on pienehkö, pyöreä ja matala lintujärvi, jonka rannoilla on leveä luhta- ja niittyvyöhyke. Järvi sijaitsee alavan peltoalueen keskellä lähellä Porvoonjokea. Porvoonjoen tulviessa järven lähipelloille muodostuu laajoja tulva-altaita.

Järven valuma-alue on 2 020 hehtaaria, josta 36 % on peltoa. Järven kuormitus on pääasiassa maatalouden hajakuormitusta.

Kanteleenjärveä uhannut umpeenkasvu on torjuttu kunnostustoimilla, joista pääosa toteutettiin vuosina 1999-2002. Merkittävimpänä kunnostustoimena järven vedenpintaa nostettiin vaiheittain yhteensä noin puolella metrillä. Viimeisessä, vuoden 2006 viimeistelyhankkeessa kunnostettiin mm. järven eteläpäässä olevia allikoita ja avattiin joitakin pienimuotoisia uomastoja.

Nyt vedenpinta on pinnannostojen vakiinnuttamalla tasollaan, ja järven keskiosissa on heinäkuussa vettä 75–80 cm.

Järven kasvillisuutta ja linnustoa on seurattu tiiviisti ennen kunnostuksen alkamista ja sen aikana. Kokonaisuudessaan järven linnusto on monipuolistunut seurannan aikana.

Kasvillisuuden suhteen on saavutettu toivottu tulos eli umpeenkasvaminen on torjuttu. Avovesialueen uposkasvillisuus on vähentynyt, ja myös avovesialueen reunaosien ilmaversoiskasvillisuus on vähentynyt huomattavasti. Kasvillisuudessa on tapahtunut myös muita muutoksia, kokonaisuudessaan kasvillisuus on vähentynyt, ja myös lajimäärä pudonnut jonkin verran.

Kunnostuksesta on kertynyt runsaasti arvokkaita kokemuksia ja tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää muiden järvien kunnostuksen yhteydessä.

Linnusto

Järvi on merkittävä erityisesti lintudirektiivin lajien kannalta. Järvi on luokiteltavissa kansainvälisesti merkittäväksi lintuvedeksi. Se on erittäin arvokas sekä pesimälajistoltaan että muutonaikaisena levähdyspaikkana.

Porvoonjokivarren peltojen tulva-alueet yhdessä järven kanssa muodostavat linnustoltaan parhaan sisämaan tulva-alueen Uudellamaalla. Alue on erittäin merkittävä ruokailu- ja levähdysalue joutsenille, hanhille, puolisukeltajasorsille ja kahlaajille. Järvellä on merkitystä myös syysmuuton aikana etenkin puolisukeltajasorsille ja mikäli tulvia esiintyy, myös kahlaajille.

Kanteleenjärven lintulaskennoissa on tavattu kaikkiaan yli 50 pesivää lintulajia, ja vuosittainen lajimäärä on ollut 34-40.

Järvellä pesii vaihtelevan kokoiset naurulokki- ja pikkulokkiyhdyskunnat. Lokkilinnut ovat hyötyneet järven kunnostamisesta. Samoin nokikanojen parimäärä järvellä on kasvanut samaan aikaan, kun se on muualla Suomessa vähentynyt.

Säännöllisesti pesivässä lajistossa lintudirektiivin lajeja ovat mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, luhtakana, luhtahuitti ja kurki. Lisäksi monet harvinaisemmat ja vaateliaat, parhaiden lintuvesien lajit pesivät järvellä.

Suojelun toteutuskeinot

Järvi ja sen rantaluhdat ja -niityt kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueen toteutuskeino on vesilaki ja/tai luonnonsuojelulaki. Rantaniittyjä voidaan hoitaa myös esimerkiksi maatalouden ympäristötuen avulla.

Julkaistu 31.7.2013 klo 12.32, päivitetty 31.7.2013 klo 12.32

Julkaisija: