Kanavuori-Koskenvuori

Alueen koodi: FI0900003
Pinta-ala: 162 ha
Kunta: Jyväskylä
Aluetyyppi: SCI

Alueen Kanavuori ja Koskenvuori ovat Pohjois-Päijänteen vuorimaisemille tyypillisiä korkeita, kallioisia, maisemaa hallitsevia vuoria. Kanavuoren kallioperässä on kiviaineksena graniittisen lohkon länsilaidalla emäksisempää sarvivälkepitoista dioriittiä. Geomorfologisesti Kanavuori on monipuolinen alue. Vuoren länsilaidassa on lähes kilometrin pituinen, jopa 50 m korkea kallioseinämä, sekä jyrkästi länsi-luoteispuolella viettävä, hyvin aurinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. Seinämä kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikaltevakin. Kasviston arvoikkaimman osan muodostavat harvinaiset kalliokasvit. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. Laelta avautuu monipuolisia metsä- ja vesimaisemia ja myöskin sisäiset maisemat ovat monipuolisia ja vaihtelevia.

Kanavuoren pohjoispuolella sijaitseva Koskenvuori sijaitsee Leppäveteen rajoittuvalla niemellä. Se on kallioperältään keski- ja karkearakeista granodioriittia ja graniittia. Koskenvuorella on melko laajoja silokalliopaljastumia. Metsässä esiintyy kauttaaltaan jonkin verran siirtolohkareita, ja länsirinteessä on muinaisranta. Koskenvuoren eteläosassa on melko luonnontilaista MT-OMT -sekametsää, jossa puusto on rakenteeltaan vaihteleva.

Aluetta käytetään puolustusvoimien varastotoimintaan ja siihen liittyvään rakentamiseen sekä harjoitustoimintaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Kanavuori: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 631, vahvistamattoman osayleiskaavan SL-kohde, Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä
- Koskenvuori: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk MY 750, vahvistamattoman osayleiskaavan SL-kohde, Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä

Suojelun toteutuskeinot:
- Kanavuori: Luonnonsuojelulaki
- Koskenvuori: Luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Kasvipeitteiset silikaattikalliot 53
*Boreaaliset luonnonmetsät 25
Boreaaliset lehdot 7
*Tilio-Acerion-rinne,-vyörymä- ja raviinimetsät 1

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
helmipöllö
huuhkaja
metso
palokärki
pyy
varpuspöllö

Muuta lajistoa:
helysieniäislaji (hyönt.)
kääpäkoi
keisarikavaltajapistiäinen
pulskahelysieniäinen
ruskolatikka
tumma-aarnikaskas
tumma-aarnikaskas
kalliokeuhkojäkälä
kesämaksaruoho
kirkiruoho
lehtopalsami
mäkitervakko
suippuväkäsammal
taikinamarja

Julkaistu 10.7.2013 klo 15.25, päivitetty 10.7.2013 klo 15.25