Kanavuori-Koskenvuori

Alueen koodi: FI0900003
Pinta-ala: 162 ha
Kunta: Jyväskylä
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kanavuori ja Koskenvuori ovat Pohjois-Päijänteen vuorimaisemille tyypillisiä korkeita, kallioisia, maisemaa hallitsevia vuoria. Kanavuoren kallioperässä on kiviaineksena graniittisen lohkon länsilaidalla emäksisempää sarvivälkepitoista dioriittiä. Geomorfologisesti Kanavuori on monipuolinen alue. Vuoren länsilaidassa on lähes kilometrin pituinen, jopa 50 m korkea kallioseinämä, sekä jyrkästi länsiluoteispuolella viettävä, hyvin aurinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. Seinämä kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikaltevakin. Kasviston arvoikkaimman osan muodostavat harvinaiset kalliokasvit. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. Laelta avautuu monipuolisia metsä- ja vesimaisemia ja myöskin sisäiset maisemat ovat monipuolisia ja vaihtelevia. 

 

 

Kanavuoren pohjoispuolella sijaitseva Koskenvuori sijaitsee Leppäveteen rajoittuvalla niemellä. Se on kallioperältään keski- ja karkearakeista granodioriittia ja graniittia. Koskenvuorella on melko laajoja silokalliopaljastumia. Metsässä esiintyy kauttaaltaan jonkin verran siirtolohkareita, ja länsirinteessä on muinaisranta. Koskenvuoren eteläosassa on melko luonnontilaista MT-OMT -sekametsää, jossa puusto on rakenteeltaan vaihteleva.

Aluetta käytetään puolustusvoimien varastotoimintaan ja siihen liittyvään rakentamiseen sekä harjoitustoimintaan.

Kanavuoren ja Koskenvuoren alue on geologisesti, maisemallisesti ja lajistollisesti arvokas kokonaisuus. Kohde on luontotyypeiltään edustava ja se on myös useiden uhanalaisten ja harvinaisten, tietolomakkeen kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) ilmoitettujen kasvi- ja hyönteislajien elinympäristöä.

Alueen luonnontilaan vaikuttaneita tekijöitä ovat metsätalous ja tiejärjestelyt. Arvokkaalle hyönteislajistolle voivat olla uhkana vanhojen metsien alueiden hakkuut. Kanavuoren länsirinteen alaosaan suunnitteilla oleva moottoritielinjaus voi johtaa lehtokasvillisuuden kärsimiseen pienilmaston kuivumisen takia. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Kanavuori: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 631, vahvistamattoman osayleiskaavan SL -kohde, Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä
  • Koskenvuori: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk MY 750, vahvistamattoman osayleiskaavan SL -kohde, Luonnonja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä

Suojelun toteutuskeinot:

  • Kanavuori: Luonnonsuojelulaki
  • Koskenvuori: Luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 86
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 41
9050 Boreaaliset lehdot 9
9180 Tilio-Acerion -rinne, -vyörymä- ja raviinimetsät 0,2

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 15.25, päivitetty 1.7.2019 klo 9.42