Kaltiojänkkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301003

Kunta Pello
Pinta-ala 471 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kotarovan aluen metsät ovat hyvin vaihtelevia; tuoreiden kankaiden kuusikoita ja reheviä, osittain lehtomaisia kuusi-koivu -sekametsiä. Metsissä on runsaasti raitoja ja haaparyhmiä. Lahopuuta on runsaasti.
Kaltiojänkkän suoalue on tyypillinen Pohjois-Pohjanmaan rehevä aapasuo.

 • Hyvä aapasuo ja vanhan metsän kohde.
 • Alueella kasvaa mm. punakonnanmarjaa.
 • Poronhoitoaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kaltiojänkkän alue muodostuu:

 • Kaltiojänkkän alueesta, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan
 • Kotarovan alueesta, joka kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (2)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (1,42)
 • Letot (14)
 • Aapasuot (120)
 • Puustoiset suot (108)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus
Julkaistu 11.9.2019 klo 10.06, päivitetty 11.9.2019 klo 10.20

Julkaisija: