Hyppää sisältöön

Kalomskogen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800107
Kunta Vöyri
Pinta-ala 66 ha
Auetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Vöyri-Ylihärmä maantien varrella sijaitseva monimuotoinen metsäalue, josta suurin osa on varttunutta kuusivaltaista MT-sekametsää. Alueen metsätyypit vaihtelevat kuitenkin karusta kalliomänniköstä lehtomaiseen kankaaseen. Haapaa, koivua ja raitaa on koko alueella sekapuuna. Karuimmilla paikoilla mänty on valtapuu. Alueen itäosassa olevien, osaksi jo umpeenkasvaneiden ojien varrella on paikoin rehevää korpea. Alueen keskiosassa on pieni luonnontilainen rämekuvio ja länsireunalla laajempi ojitetttu korpiräme, joka on palautumassa luonnontilaan. Alueen aarniomaisin kuvio on tämän ojitusalueen itäpuolella: Varttunutta ja ikääntyvää kuusivaltaista MT-OMT -metsää, jossa on kosteita korpipainanteita. Puusto on järeää ja erirakenteista, kuusivaltaista, mutta haapaa on erittäin runsaasti sekapuuna. Myös vanhoja raitoja on joukossa. Kuollutta pystypuuta ja maapuuta on runsaasti; lahopuuna on kaikkia lajeja ja useita järeysluokkia. Kuviolla on liito-oravan reviiri ja siellä kasvaa myös uhanalainen haapariippusammal sekä harvinainen haavanarinakääpä.

Kohtalaisen laaja ja yhtenäinen sekä monipuolinen metsäluonnon suojelukohde. Tärkeä myös uhanalaisen lajiston suojelun kannalta. Sijaintinsa vuoksi merkitystä myös virkistyskäytön kannalta. Alueen itäosan halki kulkee metsäautotie ja sen varressa on parin hehtaarin suuruinen männyntaimikko. Osa alueesta on ennallistettu. Alueen itäpuolella on kivilouhos.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Alue ei kuulu mihinkään suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla valtionmaan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Boreaaliset luonnonmetsät 20
Puustoiset suot 6,9

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans
Julkaistu 17.10.2019 klo 8.48, päivitetty 17.10.2019 klo 8.48

Aihealue: