Källaudden - Virstholmen

Koodi

FI0100080

Kunta

Loviisa

Pinta-ala

87 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100080.pdf

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee rannikolla ja merialueella Loviisan itäosassa. Alueella on rannikon suuntainen harjujakso, jonka korkeimmat huiput kohoavat vedenpinnan yläpuolelle pieniksi hiekkasaariksi. Suurin osa alueesta on vesialuetta. Eteläosassa on lisäksi kaksi harjuniemeä ja niiden väliin jäävä flada.

Maaperä alueella on hiekkaa ja somerikkoa. Rannikolla on seudulle tyypillisesti runsaasti irtolohkareita.

Alue on tärkeä kulttuurihistorialtaan, ja saaret ovat pääosin valtion omistuksessa ja Museoviraston hallinnassa. Alueen länsipuolella sijaitsee Svartholmin vanha linnoitussaari, jonka historiaan Natura-alueenkin saaret liittyvät. Begravningsholmenilla on linnoituksen hautausmaa ja Krutkällarholmenilla vanhat ruutivaraston perustukset.

Alue on virkistyskäytössä pienimpiä saaria lukuunottamatta. Lökören, Ledgrundet, Tallören, Rönnören ja eteläisempi nimetön saari ovat puuttomia särkkiä. Källarevetissa on leirintäalue, ja läheistä rantaa käytetään uimarantana. Alueen vieressä on Loviisan ydinvoimalaitoksen mantereella sijaitseva huoltoalue.

Harjujakso on todettu harjujensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on edustava kasvillisuudeltaan, maisemaltaan ja geomorfologialtaan sekä maankohoamisen aikaansaaman kehityksensä vuoksi.

Maankohoaminen paljastaa hitaasti uutta hiekkaista rantavyöhykettä ja kasvillisuuden sukkessiokehitys jatkuu. Suurimmilla saarilla kasvaa jo mäntymetsää. Källaviken puolestaan on pieni flada, josta maankohoamisen myötä on muodostumassa kluuvijärvi.

Hiekkaisilla merenrannoilla esiintyy niille tyypillisiä kasvilajeja, jotka ovat muualla harvinaisia (mm. rantatyräkki, merinätkelmä, suola-arho ja rantahirvenjuuri). Matalat hiekkaiset merenpohja-alueet ylläpitävät edustavaa vesikasvillisuutta ja pohjaeläimistöä ja toimivat tärkeinä lintujen ravinnonsaantipaikkoina. Pienet puuttomat särkät ovat linnustoltaan runsaita, mm. tiirakolonioiden asuttamia.

Suojelun toteutuskeinot

Koko alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Natura 2000 -alueen eri osissa käytetään erilaisia toteutuskeinoja. 

Vesialueilla suojellaan vedenalaista luontoa, merenpohjaa ja veden laatua vesilain nojalla.

Valtion omistamat saaret Virstholmen, Lökören, Arrestantholmen, Krutkällarholmen, Tallören, Rönnören ja Begravningsholmen ehdotetaan rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain nojalla.

Muilla rajauksen sisään jäävillä maa-alueilla toteutuskeino on maa-aineslaki/rakennuslaki.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.17, päivitetty 31.7.2013 klo 13.17

Julkaisija: