Kalkkistenkoski

Koodi FI0301011
Kunta Asikkala
Pinta-ala (ha) 27
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Kalkkistenkoski on arvokas rakentamattoman koskialueen ja vanhan metsän muodostama kokonaisuus, joka on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla. Kosken rantojen ja pienten saarten metsät ovat lehtipuuvaltaisia sekametsiä. Alueella elää erittäin uhanalainen eliölaji. Myös puolustusvoimat käyttää aluetta ajoittain harjoitusalueenaan.

paijalue.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 64
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 20

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • saukko
  • liito-orava
  • kivisimppu

Lintudirektiivin liitteen I linnut: 

  • uhanalainen laji

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • pikkutikka
  • merimetso
  • koskikara VU
  • pyrstötiainen

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu 100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Kalkkistenkoski on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla (35/1987), mutta suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä alueella.

Ranta-alueet suojeltu luonnonsuojelulailla ja rakennuslailla ja vesialue vesilailla ja koskiensuojelulailla.

Julkaistu 7.8.2013 klo 16.01, päivitetty 10.3.2014 klo 16.11

Julkaisija: