Hyppää sisältöön

Kalapää träsk

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800066
Kunta Vöyri
Pinta-ala 102 ha
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kalapää träsk on Kimojokeen laskevan sivuhaaran pitkä ja kapea latvajärvi. Itäranta on melko jyrkkä ja paikoin kalliorantainen, länsiranta puolestaan huomattavan alava. Kasvillisuusvyöhykkeet, etenkin ruovikkovyöhyke, ovat laajat. Valtalajina on järvikorte. Kasvistosta puuttuvat runsaravinteisuutta vaativat lajit. Erikoista on näkinpartaislevien runsaus. Varsin monipuolisessa linnustossa tunnusomaisinta on kohtalainen vesilintukanta. Järvessä on myös runsaasti kaloja.

Valtakunnallisesti arvokas linnustonsuojelukohde. Kohdassa 3.3. koodilla D merkityt lintulajit: paikallisesti merkittäviä lajeja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on maakuntakaavassa varattu luonnonsuojelualueeksi SL3.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin.

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

helmipöllö Aegolius funereus
punasotka Aythya ferina
tukkasotka Aythya fuligula
pyy Bonasa bonasia
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
laulujoutsen Cygnus cygnus
pohjansirkku Emberiza rustica
nuolihaukka Falco subbuteo
kaakkuri Gavia stellata
kurki Grus grus
pikkulokki Larus minutus
naurulokki Larus ridibundus
uivelo Mergus albellus
keltavästäräkki Motacilla flava
sääksi Pandion haliaetus
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
härkälintu Podiceps grisegena
kalatiira Sterna hirundo
liro Tringa glareola
Julkaistu 17.10.2019 klo 10.22, päivitetty 17.10.2019 klo 10.21

Aihealue: