Kakonsalon järvialue

Koodi FI0500010
Kunta Savonlinna
Heinävesi
Pinta-ala (ha) 2412
Aluetyyppi SCI

Kakonsalon järvialueen Natura-alueen kartta (pdf, 147 Kb)

Alueen kuvaus:

Alue koostuu pienehköistä järvistä ja niiden välisistä puroista Kakonsalon jylhässä kalliomaastossa. Maisemakuvaa hallitsee jylhä Kakonvuori, jonka koillisrinne on kilometrin matkalla yli 20-metristä jyrkännettä. Jyrkänteet ja suot reunustavat pienehköjä järviä tai lampia. Korkeuserot lampien rannoilla ovat paikoin huomattavia. Kalliomaastoa peittää ohut pohjamoreeni. Rannat ovat vaihtelevia moreeni-, kallio- ja sorarantoja. Alueeseen kuuluu kaksi vanhojen metsien suojelualuetta, Raatelamminsalo ja Haukiniemi. Raatelamminsalossa on runsaasti järeitä haapoja elossa, maapuina ja jonkin verran pökkelöinä. Haukiniemi on kuusen, koivun ja haavan muodostama vanha metsä.

Alue edustaa Saimaan alueen pienvesistöjä ja vanhoja metsiä, jotka ovat hyvin luonnontilaisia. Tulevaisuudessa metsissä tulee olemaan hyvin paljon koivu- ja  haapalahopuita. 

Raatelamminsalossa asuu liito-orava (Pteromys volans). Ahma (Gulo gulo) vierailee alueella. Kuukkeli (Perisoreus infaustus) on alueellisesti uhanalainen ja Suomen erityisvastuulaji. Teeri (Tetrao tetrix) on Suomen erityisvastuulaji ja riistaeläin. Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria) on vanhojen metsien indikaattorilaji.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

2

Humuspitoiset lammet ja järvet

11

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

0

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

0

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii)

0

*Boreaaliset luonnonmetsät

9

*Puustoiset suot

3

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Saukko

Lutra lutra

*Ahma

Gulo gulo

*Liito-orava

Pteromys volans

Haavansahajumi

Xyletinus tremulicola

Kulonyhäkäs

Corticaria planula

Korukeräpallokas

Agathidium pulchellum

Kirjoverkkoperhonen

Hypodryas maturna

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Helmipöllö

Aegolius funereus

Huuhkaja

Bubo bubo

Kalatiira

Sterna hirundo

Kuikka

Gavia arctica

Mehiläishaukka

Pernis apivorus

Metso

Tetrao urogallus

Palokärki

Dryocopus martius

Pikkulepinkäinen

Lanius collurio

Pohjantikka

Picoides tridactylus

Pyy

Bonasa bonasia

Uhanalainen laji alueella 1 laji

Muuttolinnut:

Tuulihaukka Falco tinnunculus

Muut lajit:

Hiirihaukka Buteo buteo
Kuukkeli Perisoreus infaustus
Teeri Tetrao tetrix
Haapasyöksykäs Tomoxia bucephala
Isopehkiäinen Peltis grossa
Jalavanlahokärsäkäs Cossonus cylindricus
Kalvaskeräpallokas Agathidium pallidum
Lehtoliskokuntikas Quedius microps  
Läikkäkarvasieniäinen Mycetophagus quadripustulatus
Monipistehaapsanen Saperda perforata
Orpohaaskavaajakas Tachinus basalis
Pulskahelysieniäinen Triplax rufipes
Rusoseppä Ampedus suecicus
Salokääpiäinen Cis fissicornis
Suomenpuukärpänen Solva interrupta
Vaapsasääski Keroplatus tipuloides
Vyöpiiloseppä Lacon fasciatus
Karhu Ursus Arctos
Pohjanlepakko Eptesicus nilssoni
Haapariippusammal Neckera pennata
Harjaskääpä Trametes trogii
Mesipillikääpä Antrodia mellita
Raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria

Suojelutilanne (%):

Valtion luonnonsuojelualue 7
Ei suojeltu 93

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Rantojensuojeluohjelmarajauksen sisällä on vanhojen metsien suojelualueita (Raatelamminsalo ja Haukiniemi).

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki

Toteutustilanne: osa valtion, osa yhteismetsää

Julkaistu 8.7.2013 klo 10.18, päivitetty 2.9.2013 klo 10.41