Hyppää sisältöön

Kainuunkylän saaret

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302105

Kunta

Ylitornio

Pinta-ala

1005 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on Tornionjoen suurin suvantoalue. Joki jakaantuu useaksi haaraksi, joiden väliin jää kymmenkunta isoa saarta. Saaret ovat suurimmaksi osaksi tulvaniittyjä. Uloimpana vesirajassa on suursaratulvaniittyjä (StuNi), jossa valtalajeina ovat vesisara (Carex aquatilis) ja viiltosara (Carex acuta). Ylempänä on luhtaisia tulvaniittyjä (LtuNi) ja saratulvaniittyjä (SrTuNi), joissa valtalajeina ovat mm. ruokohelpi (Phalaris arundinacea), viitakastikka (Calamagrostis canescens) ja nurmilauha (Deschampsia cespitosa) sekä ruohoista mm. mesiangervo (Filipendula ulmaria), pohjanängelmä (Thalictrum simplex subsp. boreale), keltaängelmä (T. flavum) ja rantatädyke (Veronica longifolia). Kauempana vesirajasta saaret muuttuvat pensaikkoisiksi. Saaret ovat touko-kesäkuun tulvahuippuina veden peitossa 90-100 %:sti.

Alueella pesii 9 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 5 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 36. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 163 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä) ja se on pesimälinnustoltaan Lapin arvokkain lintuvesi.

Alue on yksi koko Suomen laajimmista tulvaniittyalueista. Kainuunkylän saaret kuuluu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-alueisiin. Osa tulvaniityistä on pensoittunut ja vaatisi kiireellistä hoitoa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kainuunkylän saaret kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen toteutuskeinoina on luonnonsuojelulaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Vesialueilla toteutuskeinoina on vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (270)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (650)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • heinätavi, Anas querquedula
 • suopöllö, Asio flammeus
 • lapinsirri, Calidris temminckii
 • ruskosuohaukka, Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • nuolihaukka, Falco subbuteo
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • mustalintu, Melanitta nigra
 • uivelo, Mergus albellus
 • sääksi, Pandion haliaetus
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • punajalkaviklo, Tringa totanus
 • pohjansorsimo, Arctophila fulva
Julkaistu 2.10.2019 klo 12.50, päivitetty 2.10.2019 klo 12.50

Julkaisija: