Hyppää sisältöön

Kaihuavaaran lehto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301304

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

13 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Lehtoalueeseen kuuluu lähteikkö, pieni piilopuro sekä lähdepuro. Kasvillisuus vaihtelee tuoreesta GDT-lehdosta (kurjenpolvi-imarretyyppi) painanteiden kosteaan GFit -suurruoholehtoon (metsäkurjenpolvi-mesiargervotyyppi) sekä puronvarren hiirenporrasvaltaiseen saniaislehtoon ja korpeen. Puusto on kuusikkoa, joka paikoin vaihtuu lehtipuuvaltaiseksi sekametsäksi, paikoin tuomitiheiköksi.

Kaihuanvaaran lehto kuuluu lehtokasvillisuuden aluejaossa pohjoisboreaalisen vyöhykkeen Peräpohjolan alueeseen. Tämä pienialainen lehto on kasvilajistoltaan varsin rikas. Valtakunnallisesti uhanalaisen hoikkaröllin ja alueellisesti uhanalaisten lehtotähtimön ja norjanjäkkärän lisäksi alueella esiintyvät mm. näsiä, punaherukka, koiranvehnä ja tesma. Lehdossa on myös yksi käenkaalin koillisimmista esiintymistä.

Lehtipuuvaltainen osa tulee metsäsukkession edetessä kuusettumaan, jolloin se menettää osan lehtomaisista piirteistään ja todennäköisesti köyhtyy lajistollisesti.
Huom! 6.1. Kuuset poistettu 0,13 ha:n alalta, jotta lehtomaisuus säilyisi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kaihuanvaaran lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (LHO).

Alue on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain nojalla lehtojensuojelualue (LHA).

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,01)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,01)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (9)
  • Boreaaliset lehdot (2,5)
Julkaistu 17.9.2019 klo 9.17, päivitetty 17.9.2019 klo 9.17

Julkaisija: