Kaavinjärven metsä

Koodi

FI0600096

Kunta

Tuusniemi

Pinta-ala (ha)

72

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Kaavinjärven Karankalahden jyrkähköllä ranta-alueella sijaitseva metsä on puulajeiltaan ja rehevyydeltään vaihtelevaa sekametsää, jonka merkittävä piirre on runsas lehtipuusto. Saarilampea ympäröivillä rinteillä sekä Karankalahteen viettävällä rinteellä on enimmäkseen kuusivaltaista, osin myös mänty- ja koivuvaltaista vanhaa metsää. Metsätyyppi on pääosin tuoretta kangasta, paikoin on lehtomaista kangasta ja järven rannassa pienialaisesti OMaT -lehtoa. Maasto on kumpuilevaa ja paikoin on jyrkkiäkin rinteitä.

Puuston rakenne on suhteellisen luonnontilainen, puusto on erilatvuksista ja sen järeys ja tiheys vaihtelee. Erityisesti koivu ja kuusi ovat alueella monin paikoin hyvin järeitä. Puustossa on merkittävää lehtipuuston erityisen suuri osuus, useita kymmeniä prosentteja. Lehtipuista eniten on koivua (halk. 10-50 cm), lisäksi on haapaa, harmaaleppää ja rannassa tervaleppää, sekä paikoin järeitäkin raitoja sekä nuorta pihlajaa. Saarijoen pohjoispuolella lähellä järven rantaa kasvaa metsälehmusta. Lahopuun määrä vaihtelee 50-400 kpl:een välillä hehtaarilla ollen keskimäärin noin 150 runkoa hehtaarilla. Lahopuu on lahoaste-, järeys- ja lajijakaumaltaan edustavaa.

Saarijoen varsi on kapeana vyöhykkeenä lehtokorpea. Puuston pääosan muodostaa järeä kuusi, lisäksi on jykeviäkin koivuja sekä nuorta haapaa, harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Kenttäkerroksessa vallitsevat saniaiset, kuten kotkansiipi, hiirenporras, kivikko- ja metsäalvejuuri, korpi- ja metsäimarre.

Luonnonmetsä seudulla, missä metsäluonnon suojelukohteita ja -varauksia ei ole. Edustavaa puronvarsikasvillisuutta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Uusi kohde. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Humuspitoiset lammet ja järvet

7 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta

1 %

Vaihettumissuot ja  rantasuot

1 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

2 %

Boreaaliset luonnonmetsät

80 %

Boreaaliset lehdot

0 %

Puustoiset suot

1 %

Muuta lajistoa

metsälehmus

Tilia cordata

Julkaistu 20.6.2013 klo 8.32, päivitetty 19.6.2013 klo 12.32