Hyppää sisältöön

Kaavinjärven metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600096
Kunta Tuusniemi
Pinta-ala (ha) 72
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Kaavinjärven Karankalahden jyrkähköllä ranta-alueella sijaitseva metsä on puulajeiltaan ja rehevyydeltään vaihtelevaa sekametsää, jonka merkittävä piirre on runsas lehtipuusto. Saarilampea ympäröivillä rinteillä sekä Karankalahteen viettävällä rinteellä on enimmäkseen kuusivaltaista, osin myös mäntyvaltaista vanhaa metsää. Metsätyyppi on pääosin tuoretta kangasta, paikoin on lehtomaista kangasta ja järven rannassa pienialaisesti OMaT -lehtoa. Maasto on kumpuilevaa ja paikoin on jyrkkiäkin rinteitä. 

Puuston rakenne on suhteellisen luonnontilainen, puusto on erilatvuksista ja sen järeys ja tiheys vaihtelee. Erityisesti koivu ja kuusi ovat alueella monin paikoin hyvin järeitä. Puustossa on merkittävää lehtipuuston erityisen suuri osuus, useita kymmeniä prosentteja. Lehtipuista eniten on koivua (halk. 10-50 cm), lisäksi on haapaa, harmaaleppää ja rannassa tervaleppää, sekä paikoin järeitäkin raitoja sekä nuorta pihlajaa. Saarijoen pohjoispuolella lähellä järven rantaa kasvaa metsälehmusta. Lahopuun määrä vaihtelee alueen eri osissa. Lahopuu on lahoaste-, järeys- ja lajijakaumaltaan melko edustavaa. 

Saarijoen varsi on kapeana vyöhykkeenä lehtokorpea. Puuston pääosan muodostaa järeä kuusi, lisäksi on jykeviäkin koivuja sekä nuorta haapaa, harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Kenttäkerroksessa vallitsevat saniaiset, kuten kotkansiipi, hiirenporras, kivikko- ja metsäalvejuuri, korpi- ja metsäimarre. 

Luonnonmetsä seudulla, missä metsäluonnon suojelukohteita ja -varauksia ei ole useita. Edustavaa puronvarsikasvillisuutta. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys sekä luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna)

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 5
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 51,5
9050 Boreaaliset lehdot 0,9
91D0 Puustoiset suot 0,7

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit

Ei ole

 

Suojelun perusteina olevat lajit 

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Laji
1910 liito-orava

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit 

Ei ole

 

Julkaistu 20.6.2013 klo 8.32, päivitetty 20.2.2020 klo 14.24