Käärmeaapa

Koodi

FI 130 1606

Kunta

Simo

Pinta-ala

1 117 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Käärmeaapa on luonnontilainen suoalue, jonka metsäsaarekkeet ovat myös luonnontilaisia ja niissä on paljon lahopuustoa. Metsäsaarekkeissa on paikoin runsaasti lahoavaa haapaa ja koivua. Suoalue on rehevää, osaksi lettoa, ja erittäin märkää.

Hanhien lepäily ja ruokailualue.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Käärmeaapa kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Lisäksi alueeseen kuuluu soidensuojelun perusohjelman täydennysesityksen mukainen alue vanhojen metsien ohjelmarajauksen pohjoispuolella.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

<1 %

*Keidassuot

20 %

*Aapasuot

68 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

8 %

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

helmipöllö

mustakurkku-uikku

kalatiira

palokärki

kurki

sinisuohaukka

laulujoutsen

suokukko

liro

uivelo

metso

vesipääsky

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti   esiintyvät muuttolinnut:

taivaanvuohi

pikkukuovi

valkoviklo

naurulokki

töyhtöhyyppä

mustaviklo

tukkasotka

metsähanhi

harmaalokki

isokuovi

tavi

jänkäkurppa

jouhisorsa

telkkä

sinisorsa

Muuta lajistoa:

haarapääsky

leppälintu

harmaasieppo

pensastasku

hiirihaukka

pohjansirkku

jänkäsirriäinen

riekko

järripeippo

sepelkyyhky

kulorastas

sirittäjä

lehtokerttu

teeri

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapala, Kaisu & Lappalainen, Iiris 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, 47-53. Helsinki.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas. Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korj. painos. Oulanka Reports 14. 85 s.

Kuuluvainen, Timo 2004 (toim.). Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Helsinki, Edita 381 s. 

Kuusipalo, Jussi 1996: Suomen metsätyypit. Helsinki: Kirjayhtymä. 144 s.

Lappalainen, Iiris 1999: Taigametsiä. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, 36-46. Helsinki.

Niemelä, Tuomo 2005. Käävät, puiden sienet. Helsinki, Helsinki University Press, 319 s.

Sarin, Osmo & Kumpulainen, Kimmo 1998. Vanhaa metsää etsimässä, Metsähallitus, luonnonsuojelu, Edita, Helsinki. 96 s.

Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö III 1996. Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki, Edita, 108 s.

Julkaistu 11.11.2003 klo 15.00, päivitetty 19.8.2013 klo 11.13

Julkaisija: